Postępowanie o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej. - Dz.U.2017.1192 t.j. - OpenLEX

Postępowanie o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1192 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 11 marca 2005 r.
w sprawie postępowania o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej (Dz. U. poz. 2662) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy tryb postępowania w sprawach o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej, zwanego dalej "Medalem", sposób wręczania i noszenia odznaki Medalu oraz prowadzenia ewidencji Medalu;
2)
wzory wniosku o nadanie Medalu oraz legitymacji potwierdzającej jego nadanie.
Medal nadaje się z okazji Święta Straży Granicznej lub z okazji Narodowego Święta Niepodległości, a w uzasadnionych przypadkach również w innych terminach.
1. 
Wniosek o nadanie Medalu Komendant Główny Straży Granicznej przedstawia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych nie później niż na dwa miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia odznaki Medalu.
2. 
Wzór wniosku o nadanie Medalu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1. 
Odznakę Medalu wraz z legitymacją stwierdzającą jego nadanie wręcza minister właściwy do spraw wewnętrznych lub osoba przez niego upoważniona, a poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - kierownik polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego.
2. 
Odznakę Medalu wręcza się w sposób i w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter aktu wręczenia.
3. 
Wręczenie odznaki poprzedza się odczytaniem treści decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych o nadaniu Medalu i wypowiedzeniem formuły "wręczam Medal za Zasługi dla Straży Granicznej" lub "w imieniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych wręczam Medal za Zasługi dla Straży Granicznej".
4. 
Wzór legitymacji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Sposób i okoliczności noszenia odznaki Medalu i baretki określają przepisy rozdziałów 3 i 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz. U. poz. 452, z późn. zm.).
1. 
Ewidencję osób wyróżnionych Medalem i pozbawionych Medalu prowadzi komórka organizacyjna do spraw osobowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
2. 
Ewidencja, o której mowa w ust. 1, może być również prowadzona w formie elektronicznej.
W przypadku zgubienia lub zniszczenia odznaki Medalu lub legitymacji, na wniosek osoby wyróżnionej wydaje się wtórny egzemplarz. Ponowne wydanie odznaki Medalu lub legitymacji następuje za zwrotem kosztów ich wytworzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR
(wypełnić pismem drukowanym)
WNIOSEK O NADANIE

Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej

1. NAZWISKO2. IMIONA
(wypełnić dużymi literami)(wypełnić dużymi literami)
3. Data urodzenia

...............................

(dzień/miesiąc (słownie)/rok)

4. Miejscowość urodzenia

.......................

5. Imiona rodziców

.......................

.......................

6. Obywatelstwo7. Państwo stałego zamieszkania
8. Dokument tożsamości
..........................

(nazwa dokumentu)

..........................

(seria i numer)

.........................

(organ wydający)

..........................

(dzień/miesiąc/ rok)

data wydania

9. Uzasadnienie nadania Medalu
10. Jednostka organizacyjna Straży Granicznej/komórka organizacyjna Komendy Głównej Straży Granicznej sporządzająca wniosek
..................................

(nazwa jednostki organizacyjnej

Straży Granicznej/komórki

organizacyjnej Komendy Głównej

Straży Granicznej)

...................

(pieczęć)

...................,

(miejscowość)

dnia ................ 20.... r.

(dzień, miesiąc (słownie))

...........................

(podpiskierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej/komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej)

11. WNOSZĘ O NADANIE Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej ......... STOPNIA
....................

(pieczęć)

...................,

(miejscowość)

dnia ............. 20.... r.

(dzień, miesiąc (słownie))

..........................

(podpis Komendanta Głównego Straży Granicznej)

12. DECYZJA O NADANIU MEDALU
Nr .................... z dnia .................... 20.... r.
MINISTER

WŁAŚCIWY DO SPRAW WEWNĘTRZNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJĄCEJ NADANIE MEDALU ZA ZASŁUGI DLA STRAŻY GRANICZNEJ

wzór
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.2015.1897).