[Szkolenie mediatorów] - § 8. - Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich. - Dz.U.2001.56.591 - OpenLEX

§ 8. - [Szkolenie mediatorów] - Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.56.591

Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 2002 r.
§  8. [Szkolenie mediatorów]
1.
Szkolenie mediatorów polega na zaznajomieniu z problematyką postępowania mediacyjnego oraz uzyskaniu wiedzy potrzebnej do wykonywania czynności mediatora.
2.
Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.
3.
Szkolenie przeprowadza się według standardów określonych w załączniku do rozporządzenia.