[Wykaz instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego] - § 7. - Postępowanie... - Dz.U.2001.56.591 - OpenLEX

§ 7. - [Wykaz instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego] - Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.56.591

Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 2002 r.
§  7. [Wykaz instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego]
1.
W sądzie okręgowym prowadzi się wykaz instytucji i osób godnych zaufania, uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego.
2.
Prezes sądu okręgowego wpisuje do wykazu instytucję lub osobę wyrażającą gotowość do przeprowadzania postępowania mediacyjnego, po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych odpowiednio w § 3 i 4, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 i 2.
3.
Prezes sądu okręgowego skreśla z wykazu, o którym mowa w ust. 1, instytucję lub osobę:
1)
na jej prośbę,
2)
w razie śmierci osoby godnej zaufania lub likwidacji instytucji,
3)
w razie chociażby ograniczenia zdolności do czynności prawnych,
4)
w razie pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądowym,
5)
w razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków związanych z prowadzeniem postępowania mediacyjnego,
6)
która nie daje rękojmi należytego wykonywania obowiązków.