[Negatywne przesłanki sprawowania funkcji mediatora] - § 6. - Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich. - Dz.U.2001.56.591 - OpenLEX

§ 6. - [Negatywne przesłanki sprawowania funkcji mediatora] - Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.56.591

Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 2002 r.
§  6. [Negatywne przesłanki sprawowania funkcji mediatora]
1.
Mediatorem nie może być czynny zawodowo:
1)
sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, Policji lub w innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw,
2)
adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i aplikant notarialny,
3)
komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii,
4)
funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej,
5) 1
pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich,
6)
pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz.
2.
Mediatorem nie może być również ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz społeczny kurator sądowy.
3.
Mediatorem w danej sprawie nie może być osoba, która w sprawie nieletniego była świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię nieletniego, a także osoba, co do której zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności.
1 § 6 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.U.02.193.1621) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 grudnia 2002 r.