[Osoba godna zaufania uprawniona do przeprowadzania postępowania mediacyjnego] - § 4. - Postępowanie mediacyjne w sprawach... - Dz.U.2001.56.591 - OpenLEX

§ 4. - [Osoba godna zaufania uprawniona do przeprowadzania postępowania mediacyjnego] - Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.56.591

Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 2002 r.
§  4. [Osoba godna zaufania uprawniona do przeprowadzania postępowania mediacyjnego]
Sąd może przekazać sprawę w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego osobie godnej zaufania, która:
1)
ukończyła 26 lat,
2)
korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych,
3)
biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie,
4)
posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży,
5)
posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
6)
daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
7)
odbyła szkolenie dla mediatorów, o którym mowa w § 8,
8)
została wpisana do wykazu, o którym mowa w § 7 ust. 1.