[Instytucja uprawniona do przeprowadzania postępowania mediacyjnego] - § 3. - Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich. - Dz.U.2001.56.591 - OpenLEX

§ 3. - [Instytucja uprawniona do przeprowadzania postępowania mediacyjnego] - Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.56.591

Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 2002 r.
§  3. [Instytucja uprawniona do przeprowadzania postępowania mediacyjnego]
1.
Sąd może przekazać sprawę, w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego, instytucji, która została wpisana do wykazu, o którym mowa w § 7 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, oraz zgodnie ze swoim statutem została powołana do wykonywania zadań w zakresie:
1)
mediacji,
2)
resocjalizacji,
3)
poradnictwa wychowawczego i pomocy psychologicznej,
4)
diagnozy psychologicznej,
5)
profilaktyki przestępczości,
6)
ochrony wolności i praw człowieka.
2.
Instytucją uprawnioną do przeprowadzania postępowania mediacyjnego jest również rodzinny ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny, utworzony na podstawie odrębnych przepisów, który nie podlega wpisowi do wykazu, o którym mowa w § 7 ust. 1.
3.
Postępowanie mediacyjne w imieniu instytucji, o której mowa w ust. 1 i 2, prowadzi upoważniony przez nią pisemnie przedstawiciel, który powinien odpowiadać warunkom określonym w § 4 pkt 1-7.