[Sprawozdanie z przeprowadzonego postępowania mediacyjnego] - § 17. - Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich. - Dz.U.2001.56.591 - OpenLEX

§ 17. - [Sprawozdanie z przeprowadzonego postępowania mediacyjnego] - Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.56.591

Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 2002 r.
§  17. [Sprawozdanie z przeprowadzonego postępowania mediacyjnego]
1.
Po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego mediator sporządza pisemne sprawozdanie, które przedstawia sądowi rodzinnemu.
2.
Sprawozdanie powinno zawierać:
1)
sygnaturę sprawy, nazwisko, imię i adres osoby godnej zaufania lub instytucji przeprowadzającej postępowanie mediacyjne,
2)
informacje o liczbie, terminach i miejscach spotkań indywidualnych oraz wspólnych, a także wskazanie osób biorących w nich udział,
3)
informację o wynikach postępowania mediacyjnego.
3.
Sprawozdanie nie może ujawniać przebiegu spotkań ani też zawierać ocen zachowania uczestników w ich trakcie oraz treści ich oświadczeń, chyba że uczestnik wyraźnie wniesie o ujawnienie tych danych odnośnie do jego osoby.
4.
W razie zawarcia ugody załącza się ją do sprawozdania.