[Czynności mediatora po skierowaniu sprawy do postępowania mediacyjnego] - § 14. - Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich. - Dz.U.2001.56.591 - OpenLEX

§ 14. - [Czynności mediatora po skierowaniu sprawy do postępowania mediacyjnego] - Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.56.591

Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 2002 r.
§  14. [Czynności mediatora po skierowaniu sprawy do postępowania mediacyjnego]
Po skierowaniu sprawy do postępowania mediacyjnego mediator:
1)
zapoznaje się z informacjami zawartymi w aktach sprawy,
2)
nawiązuje kontakt z uczestnikami i odbiera od nich zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym,
3)
przeprowadza z uczestnikami spotkania indywidualne, informując o istocie i zasadach postępowania mediacyjnego oraz roli i uprawnieniach uczestników,
4)
przeprowadza spotkanie mediacyjne z udziałem wszystkich uczestników,
5)
pomaga w sformułowaniu treści ugody między uczestnikami i sprawdza wykonanie wynikających z niej zobowiązań,
6)
sporządza sprawozdanie dla sądu rodzinnego z przebiegu i wyników przeprowadzonego postępowania mediacyjnego.