[Zakaz przeprowadzania postępowania mediacyjnego w lokalu uczestnika postępowania lub jego rodziny] - § 13. - Postępowanie... - Dz.U.2001.56.591 - OpenLEX

§ 13. - [Zakaz przeprowadzania postępowania mediacyjnego w lokalu uczestnika postępowania lub jego rodziny] - Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.56.591

Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 2002 r.
§  13. [Zakaz przeprowadzania postępowania mediacyjnego w lokalu uczestnika postępowania lub jego rodziny]
Postępowania mediacyjnego nie przeprowadza się w lokalu zajmowanym przez uczestników lub ich rodziny, niezależnie od przeznaczenia tego lokalu oraz tytułu prawnego do jego zajmowania, ani w budynku sądu.