[Przedmiot regulacji] - § 1. - Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich. - Dz.U.2001.56.591 - OpenLEX

§ 1. - [Przedmiot regulacji] - Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.56.591

Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 2002 r.
§  1. [Przedmiot regulacji]
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania mediacji, a w szczególności:
1)
warunki, jakim powinny odpowiadać instytucje i osoby uprawnione do przeprowadzania postępowania mediacyjnego,
2)
sposób rejestracji instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego,
3)
sposób szkolenia mediatorów,
4)
zakres i warunki udostępniania mediatorom akt sprawy,
5)
formę i zakres sprawozdania z przebiegu i wyników postępowania mediacyjnego.