Właściwość oraz zakres działania władz i organów egzekucyjnych. - Dział 2 - Postępowanie egzekucyjne władz skarbowych. - Dz.U.1932.62.580 - OpenLEX

Dział 2 - Właściwość oraz zakres działania władz i organów egzekucyjnych. - Postępowanie egzekucyjne władz skarbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.62.580

Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 1945 r.

Dział  II.

Właściwość oraz zakres działania władz i organów egzekucyjnych.

§  6.
(1)
Wyłącznie urzędy skarbowe są powołane:
a)
do przymusowego ściągania w trybie administracyjnym świadczeń pieniężnych, wymienionych w § 1,
b)
do poczynienia kroków celem przymusowego ściągania w drodze sądowej świadczeń, wymienionych w § 1, w przypadkach, w których droga egzekucji sądowej tych należności jest przewidziana w niniejszem rozporządzeniu.
(2)
Przewidziane w art. 2 ustawy z dnia 10 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 328) prawo wyboru drogi egzekucyjnej służy władzy sądowej lub prokuratorskiej w toku całego postępowania egzekucyjnego, przewidzianego w niniejszem rozporządzeniu.
§  7.
Gdy wezwany urząd skarbowy ma uzasadnione wątpliwości co do możności wykonania wniosku bądź z powodu swej niewłaściwości, bądź też z tego powodu, że czynności, do których dokonania został wezwany, są oczywiście niedopuszczalne, - winien on zakomunikować te wątpliwości wierzycielowi. O ile wierzyciel nadal podtrzymuje swój wniosek, a wezwany urząd skarbowy odmawia wykonania - sprawę rozstrzyga ostatecznie izba skarbowa bezpośrednio przełożona nad urzędem wezwanym.
§  8.
Właściwym do czynności, wymienionych w § 6, jest urząd skarbowy w granicach swego terytorjalnego zakresu działania.
§  9.
Gdy urząd skarbowy jest terytorialnie niewłaściwy do przeprowadzenia czynności egzekucyjnych, winien on wezwać o ich przeprowadzenie terytorjalnie właściwy urząd skarbowy.
§  10.
(1) 3
 Organem egzekucyjnym jest poborca skarbowy lub inny funkcjonariusz, któremu urząd skarbowy zleci przeprowadzenie czynności egzekucyjne).
(2)
 W miastach, będących siedzibą dwu lub więcej urzędów skarbowych obejmujących okręgi miejskie, właściwość organów egzekucyjnych każdego z tych urzędów rozciąga się na cały obszar miast.
(3)
Organom egzekucyjnym nie służy prawo badania ważności zarządzenia egzekucyjnego.
§  11.
Czynności urzędu skarbowego i organu egzekucyjnego są ważne niezależnie od tego, czy dokonane zostały przez właściwy terytorialnie urząd skarbowy lub organ egzekucyjny.
§  12. 4
 Ogólne kierownictwo, nadzór oraz piecza nad ścisłym i jednolitym wykonywaniem przepisów egzekucyjnych należy do Ministra Skarbu, a nad wykonywaniem tych przepisów przez władze samorządu terytorialnego - do Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej.
3 § 10 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 15 maja 1937 r. (Dz.U.37.43.340) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1937 r.
4 § 12 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 października 1945 r. (Dz.U.45.50.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 listopada 1945 r.