Art. 59. - [Przesłanki umorzenia postępowania] - Postępowanie egzekucyjne w administracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2505 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 marca 2024 r.
Art.  59.  [Przesłanki umorzenia postępowania]
§  1. 
Postępowanie egzekucyjne umarza się w całości albo w części w przypadku:
1)
niedopuszczalności egzekucji administracyjnej, w tym ze względu na zobowiązanego;
2)
niewykonalności obowiązku o charakterze niepieniężnym;
3)
niespełnienia w tytule wykonawczym wymogów określonych w art. 27;
4)
śmierci zobowiązanego, gdy obowiązek:
a)
jest ściśle związany ze zobowiązanym,
b)
nie jest ściśle związany ze zobowiązanym, a egzekucja jest prowadzona wyłącznie z prawa majątkowego, które wygasło wskutek śmierci zobowiązanego;
5)
gdy postępowanie egzekucyjne zawieszone na żądanie wierzyciela nie zostało podjęte przed upływem 12 miesięcy od dnia zgłoszenia tego żądania;
6)
gdy z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego wystąpi wierzyciel;
7)
gdy odrębne ustawy tak stanowią.
§  1a.  55
 Postępowanie egzekucyjne umarza się w całości albo w części na wniosek wierzyciela albo z urzędu, jeżeli organ egzekucyjny jest jednocześnie wierzycielem, w przypadku wystąpienia przyczyny określonej w art. 33 § 2:
1)
pkt 1-5;
2)
pkt 6, jeżeli przyczyna braku wymagalności obowiązku ma charakter trwały lub wystąpiła przed wszczęciem egzekucji administracyjnej.
§  2. 
Postępowanie egzekucyjne może być umorzone w przypadku, gdy dalsza egzekucja administracyjna będzie bezskuteczna z powodu braku majątku lub źródła dochodu zobowiązanego, z których jest możliwe wyegzekwowanie środków pieniężnych przewyższających koszty egzekucyjne.
§  2a. 
W zakresie należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 lit. a-f i h oraz pkt 9, postępowanie egzekucyjne umarza się w całości albo w części w przypadku:
1)
określonym w § 1 pkt 1, 4, 6 i 7 oraz § 2;
2)
niespełnienia w zagranicznym tytule wykonawczym wymogów określonych w art. 102 ustawy o wzajemnej pomocy;
3)
gdy zachodzi błąd co do zobowiązanego.
§  3. 
(uchylony).
§  4. 
Organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego na żądanie zobowiązanego, wierzyciela albo z urzędu. Postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego zawiera informację o uchyleniu czynności egzekucyjnych zgodnie z art. 60 § 1 zdanie pierwsze.
§  4a. 
Postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego pozostawia się w aktach sprawy, jeżeli zobowiązany ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie państwa członkowskiego lub państwa trzeciego i organ egzekucyjny nie zastosował środka egzekucyjnego.
§  5. 
Na postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego przysługuje zażalenie zobowiązanemu oraz wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym.
§  5a. 
W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej organ egzekucyjny będący jednocześnie wierzycielem nie wydaje postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. W sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego sporządza się adnotację w rozumieniu art. 72 Kodeksu postępowania administracyjnego.
§  6.  56
 W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego z przyczyny określonej w:
1)
§ 1 pkt 4 lit. b i pkt 5-7 lub § 2,
2)
§ 1a, jeżeli brak wymagalności obowiązku albo wygaśnięcie obowiązku w całości albo w części nastąpiły

po zastosowaniu środka egzekucyjnego

- pozostają w mocy skutki związane z zastosowaniem środka egzekucyjnego.

55 Art. 59 § 1a dodany przez art. 1 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.556) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 marca 2024 r.
56 Art. 59 § 6 zmieniony przez art. 1 pkt 24 lit. c ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.556) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 marca 2024 r.