Art. 18. - [Odesłanie] - Postępowanie egzekucyjne w administracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2505 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 czerwca 2024 r. do: 30 września 2024 r.
Art.  18.  9 [Odesłanie]

 Jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej:

1)
do czynności wierzyciela podejmowanych przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie niniejszej ustawy,
2)
w postępowaniu egzekucyjnym

- przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

9 Art. 18 zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.556) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 marca 2024 r.