Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1438 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2019 r. do: 31 grudnia 2019 r.
Art.  105b.  [Wadium]
§  1.  Jeżeli szacunkowa wartość sprzedawanej ruchomości przekracza kwotę 4500 zł, osoby przystępujące do przetargu obowiązane są złożyć organowi egzekucyjnemu wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania.
§  2.  Wadium zalicza się na cenę sprzedaży lub zwraca, chyba że niniejsza ustawa stanowi inaczej.