§ 2. - Postępowanie celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.33.276

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 sierpnia 1933 r.
§  2.
Urzędy celne (art. 2) dzielą się, stosownie do zakresu swego działania, na urzędy pierwszej klasy oraz urzędy drugiej klasy.

Urzędy celne pierwszej klasy mają upoważnienie do odprawy przy przywozie wszystkich towarów bez względu na ich ilość lub wysokość przypadającego cła.

Urzędy celne drugiej klasy mają upoważnienie do odprawy towarów, wyszczególnionych w tabeli załączonej do niniejszego rozporządzenia (załącznik I), w zakresie tamże wskazanym.

Rozdzielanie przesyłek, celem ominięcia kompetencji celnej jest niedozwolone.

Prócz urzędów pierwszej i drugiej klasy mogą być przy drogach kołowych ustanowione dla podróżnych i mieszkańców pogranicza punkty przejściowe. Przewóz jakichkolwiek bądź towarów przez punkty przejściowe jest wzbroniony.