§ 13. - Postępowanie celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.33.276

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 sierpnia 1933 r.
§  13. 4
Przedmioty i towary, wymienione w art. 11, są zwalniane od cła przez następujące władze i urzędy celne a mianowicie:

Przedmioty i towary, wymienione w punktach 1, 2, 3 i 4 tego artykułu (z wyjątkiem maszyn i narzędzi fabrycznych) zwalniają od cła dyrekcje ceł.

Towary wymienione w punkcie 5 zwalniają od cła urzędy celne I klasy, o ile towary te nadejdą w przeciągu jednego roku od chwili wywiezienia ich zagranicę i nie weszły zagranicą do wolnego obrotu. W innych wypadkach zwolnienia udzielają dyrekcje ceł. Przy powrotnym przywozie obowiązana jest strona zwrócić ewentualnie pobrane kwoty eksportowe.

Na powrotny wywóz zagranicznych przesyłek, wymienionych w punkcie 6, mogą zezwalać urzędy celne I klasy, o ile przesyłki te pozostają pod ich nadzorem. Ewentualnie pobrane cło zwracają urzędy celne I klasy we własnym zakresie. W innych wypadkach zezwala na powrotny wywóz Ministerstwo Skarbu.

Opakowania, wymienione w punktach 7 i 8, mogą być odprawiane i zwalniane od cła przez urzędy celne I klasy we własnym zakresie, z wyjątkiem worków zagranicznych. Ewentualny zwrot cła należy również do właściwości urzędów celnych.

Zwolnienia od cła maszyn i narzędzi fabrycznych (punkty 1 - 4) udzielać może tylko Minister Skarbu. Również worki zagraniczne (pkt, 8), przywożone do napełniania, mogą być odprawiane w postępowaniu warunkowem wyłącznie za zezwoleniem Ministra Skarbu.

We wszystkich wypadkach, nieobjętych wyżej podanemi postanowieniami, decyduje Minister Skarbu.

4 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 1933 r. (Dz.U.33.56.427) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 sierpnia 1933 r.