PRZYWÓZ I WYWÓZ WARUNKOWY. - Rozdział 4 - Postępowanie celne. - Dz.U.1933.77.552 - OpenLEX

Rozdział 4 - PRZYWÓZ I WYWÓZ WARUNKOWY. - Postępowanie celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.77.552

Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1934 r.

IV.

PRZYWÓZ I WYWÓZ WARUNKOWY.

§  54.
1)
Towary przywożone do obszaru celnego z zagranicy, z przeznaczeniem do powrotnego wywozu w przeciągu pewnego określonego w poszczególnych wypadkach terminu, poddaje się odprawie warunkowej.
2)
Odprawie warunkowej podlegają również towary wywożone zagranicę a przeznaczone do powrotnego przywozu.
§  55.
1)
O ile traktaty handlowe, postanowienia niniejszego rozporządzenia oraz inne przepisy nie zawierają odmiennych postanowień, odprawa warunkowa może być dokonywana przez urzędy celne tylko na podstawie specjalnego pozwolenia.
2)
Przy odprawie warunkowej winno być pobrane zabezpieczenie celne w wysokości przypadającej należności celnej w gotówce względnie w papierach wartościowych według każdorazowych obwieszczeń Ministerstwa Skarbu.
3)
Bliższe postanowienia co do zakresu odpraw warunkowych, kompetencji, ustalenia tożsamości i t. d., określi specjalna instrukcja, która zostanie ogłoszona w Monitorze Polskim.
§  56.
1)
W obrocie uszlachetniającym (art. 12) gdy chodzi o wprowadzenie materjałów z zagranicy, celem przerobienia ich w kraju na wyroby, przeznaczone do wywozu (obrót czynny) lub też o wysyłanie zagranicę wyrobów krajowych i powrotny ich przywóz w stanie wykończonym (obrót bierny), pozwoleń na to udziela Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i to jedynie osobom godnym zaufania i nieposzlakowanym.
2)
W podaniach, wnoszonych za pośrednictwem izb handlowo - przemysłowych, w których okręgu leży przedsiębiorstwo, strony powinny wymienić materjały, półfabrykaty, tudzież części składowe, które zamierzają sprowadzać lub wywozić i dokładnie określić towar, który będzie wytworzony. Nadto należy podać siedzibę przedsiębiorstwa, przedstawić szczegółowo przebieg postępowania technicznego i wskazać urząd celny, w którym zamierza się przeprowadzać odprawę.
3)
Izby handlowo - przemysłowe odsyłają podanie w dwutygodniowym terminie ze swą opinją przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu do Ministerstwa Skarbu, po zbadaniu prawdziwości przytoczonych danych.

W szczególności izba winna podać, czy możność współzawodnictwa na zagranicznych rynkach zależy istotnie od użycia zagranicznych nie oclonych materjałów, półfabrykatów lub części składowych względnie, czy w kraju jest brak odpowiednich zakładów, które mogłyby dokonać uszlachetnienia.

4)
Minister Skarbu ustala, po przeprowadzeniu próbnej fabrykacji pod dozorem skarbowym, ilościowy stosunek wytworzonych towarów do sprowadzonych materjałów, określając równocześnie ilość odpadków lub dodatku i dopuszczalny ubytek albo przyrost materjału.
5)
W wypadkach ujawnienia nadużycia Minister Skarbu może w każdej chwili cofnąć udzielone pozwolenie, niezależnie od wdrożenia postępowania karnego.
§  57.
1)
Deklarowanie towarów do odprawy warunkowej i ich rewizja odbywa się według zasad ustalonych dla odprawy ostatecznej.
2)
Odprawie na podstawie deklaracji ustnej podlegają towary wymienione w ust. 1 lit. a, b, e, f, g i 1 § 23.
3)
Przy ustnem deklarowaniu wynik rewizji ustala się na formularzu Nr. 15.
4)
Pisemną deklarację składa się w trzech egzemplarzach.
5)
Do deklarowania na piśmie służy formularz deklaracji przywozowej (Nr. 5), względnie wywozowej (Nr. 14), w którym wypisuje się na stronie pierwszej charakter odprawy - "odprawa warunkowa".
6)
W obu wypadkach (deklarowania ustnego i na piśmie) winien być podany w wyniku rewizji termin powrotnego wywozu względnie przywozu.
§  58.
1)
Powrót towarów odprawionych warunkowo winien nastąpić przez ten urząd celny, który dokonał pierwotnej odprawy warunkowej.
2)
Przez dowolny kolejowy lub wodny urząd celny mogą jednak być wywiezione zpowrotem towary odprawione warunkowo w ruchu podróżnych, dla komiwojażerów, na wystawy i t. p.
§  59.
1)
Towar odprawiony pierwotnie warunkowo według ustnej deklaracji, odprawia się przy powrotnym wywozie względnie przywozie również na podstawie ustnej deklaracji.
2)
Na towar, który był odprawiony warunkowo według deklaracji pisemnej, składa się przy powrocie jego również deklarację na piśmie, w trzech egzemplarzach, o ile w towarze tym dokonane zostały pewne zmiany, w innych wypadkach deklarację ustną.
3)
We wszystkich wypadkach powrotnego przywozu względnie wywozu strona obowiązana jest złożyć kwit warunkowej odprawy otrzymany z urzędu celnego przy pierwotnej odprawie.
4)
Wynik rewizji zależny jest od dochowania przez stronę warunków pierwotnej odprawy, a w szczególności dochowania terminu.
5)
Zabezpieczenie celne zwraca się po występie towaru zagranicę.