WYWÓZ. - Rozdział 3 - Postępowanie celne. - Dz.U.1933.77.552 - OpenLEX

Rozdział 3 - WYWÓZ. - Postępowanie celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.77.552

Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1934 r.

III.

WYWÓZ.

§  49.
1)
Odprawa towarów przeznaczonych na wywóz odbywa się w granicznych urzędach celnych.
2)
Na żądanie strony, odprawa może być dokonana również i w wewnętrznym urzędzie celnym.
§  50.
1)
Na podstawie deklaracji ustnej podlegają odprawie:
a)
przedmioty w ruchu podróżnych,
b)
przedmioty w małym ruchu granicznym,
c)
zwierzęta i towary podlegające szybkiemu zepsuciu,
d)
wszystkie towary wolne od cła wywozowego.
2)
O ile przy deklarowaniu ustnem pobierana jest opłata celna (litery a, b, c), urząd celny wystawia pokwitowanie na druku wzór Nr. 12.
3)
Gdy stronie potrzebny jest dowód wywozu, winna ona dołączyć do dokumentów przewozowych osobną deklarację według wzoru Nr. 13, na której graniczny urząd celny poświadcza występ towaru zagranicę.
§  51.
1)
Towary niewymienione w § 50 winny być zadeklarowane na piśmie.
2)
Deklarację sporządza się w języku polskim na przepisanym formularzu urzędowym (wzór Nr. 14) zapomocą papieru indygowego w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach.
3)
Deklaracja powinna zawierać:

na stronie 1-szej:

a)
nazwisko i miejsce zamieszkania nadawcy i odbiorcy,
b)
wyszczególnienie dołączonych dokumentów,
c)
miejsce złożenia towarów,
d)
datę wystawienia deklaracji,
e)
własnoręczny podpis osoby wystawiającej deklarację;

na stronie 2-ej:

f)
numery wagonów,
g)
cechy i numery,
h)
ilość,
i)
rodzaj opakowania,
j)
nazwę towaru,
k)
wagę brutto i netto, względnie ilość sztuk, miarę i t. p.,
l)
wartość towaru,
ł)
kraj przeznaczenia i ewentualne uwagi.
§  52.
Przy deklaracjach ustnych, wymienionych w § 50 ust. 1 lit. c, d oraz przy deklaracjach pisemnych, wymienionych w § 51, stosuje się odpowiednie przepisy, zawarte w § 21.
§  53.
1)
Przy odprawie wywozowej, przy ustalaniu wyniku rewizji i w razie ewentualnych sporów mają analogiczne zastosowanie przepisy dotyczące przywozu, mianowicie §§ 28, 29, 38 i 40 - 44.
2)
Postanowienia § 30, ustalające sposób rewizji zewnętrznej i wewnętrznej, stosuje się, o ile chodzi o towary podlegające cłu wywozowemu lub od których wypłaca się należności eksportowe.
3)
Stopień dokładności rewizji towarów wolnych od cła zależy od charakteru towarów, przyczem należy mieć na uwadze, aby pod postacią wolnych od cła towarów nie były wywożone towary zakazane lub podlegające cłu wywozowemu.