Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.12.133

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
w przedmiocie posiadania broni palnej i materjałów wybuchowych. *

Na podstawie art. 7 dekretu Naczelnika Państwa z dnia 25 stycznia 1919 r. (Dziennik Praw, rok 1919, № 9) w sprawie posiadania broni palnej i materjałów wybuchowych niniejszem zarządzam co następuje:
1. Osoby cywilne lub organizacje społeczne, bez właściwego pozwolenia posiadające wszelkiego rodzaju broń palną, obowiązane są niezwłocznie, najpóźniej do dnia 9 lutego 1919 r., złożyć ją w powiatowym zarządzie policji komunalnej.

W razie niebezpieczeństwa, połączonego z odstawianiem, posiadacz winien zameldować w wymienionym urzędzie szczegółowo ilość posiadanej broni i materjału wojskowego. Osoby, posiadające broń myśliwską dla celów sprzedaży, winne są zameldować ilość posiadanej broni.

2. Do wydawania pozwoleń na przechowanie i sprzedaż broni myśliwskiej zostają upoważnieni komisarze ludowi, po porozumieniu się z dowództwem okręgu generalnego.
3. Policja komunalna winna niezwłocznie przekazywać właściwym dowództwom okręgów wszelkie przedmioty użytku wojskowego.
4. Pozwolenia na posiadanie broni myśliwskiej lub palnej krótkiej dla obrony osobistej wydaje policja komunalna za zgodą komisarza ludowego.
5. Do nakładania kary w drodze administracyjnej za przekroczenie przepisów, zawartych w dekrecie o posiadaniu broni palnej lub materjałów wybuchowych z dnia 25 stycznia 1919 r., zostają upoważnieni komisarze ludowi z prawem odwołania się tylko co do wysokości wymiaru kary do Ministra Spraw Wewnętrznych w ciągu 7-iu dni od daty doręczenia orzeczenia karnego.
6. Za przekroczenie przepisów o posiadaniu broni bez właściwego pozwolenia w miejscowościach ogłoszonych w stanie wyjątkowym będą wymierzane kary, przewidziane przez osobny dekret z dnia 14 stycznia 1919 r.

Warszawa, d. 29 stycznia 1919 r.

* Z dniem 31 maja 1920 r. reguluje się zasady wydawania pozwoleń na posiadanie broni, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym z dnia 21 maja 1920 r. (Dz.U.20.43.266).