Art. 25. - [Podmioty wykonujące zadania podmiotu zarządzającego portem niemającym podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej oraz przystanią morską w przypadku niepowołania takiego podmiotu] - Porty i przystanie morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1796 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2023 r.
Art.  25.  [Podmioty wykonujące zadania podmiotu zarządzającego portem niemającym podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej oraz przystanią morską w przypadku niepowołania takiego podmiotu]
1. 
W przypadku niepowołania podmiotu zarządzającego w trybie art. 23 ust. 1 zadania i uprawnienia podmiotu zarządzającego wykonuje gmina, w granicach której położona jest większa część nieruchomości gruntowych, z wyłączeniem grantów pokrytych wodami, znajdujących się w granicach portu lub przystani morskiej.
2. 
W przypadku gdy większa część nieruchomości gruntowych, z wyłączeniem gruntów pokrytych wodami, znajdujących się w granicach portu lub przystani morskiej stanowi przedmiot:
1)
własności Skarbu Państwa i nie została oddana w użytkowanie wieczyste lub
2)
użytkowania wieczystego Skarbu Państwa

- zadania i uprawnienia podmiotu zarządzającego wykonuje właściwy dyrektor urzędu morskiego.

3. 
Wpływy z tytułu opłat portowych pobieranych przez gminę w przypadku, o którym mowa w ust. 1, stanowią dochód gminy.
4. 
Wpływy z tytułu opłat portowych pobieranych przez dyrektora urzędu morskiego w przypadku, o którym mowa w ust. 2, stanowią dochód budżetu państwa.
5. 
Gmina, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, albo dyrektor urzędu morskiego, w przypadku, o którym mowa w ust. 2, mogą powierzyć zadania i uprawnienia podmiotu zarządzającego na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2021 r. poz. 541) lub ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 407 i 1079), z tym że w przypadku powierzenia zadań i uprawnień podmiotu zarządzającego koncesjonariuszowi lub partnerowi prywatnemu uprawnienia, o których mowa w art. 4 ust. 1 oraz art. 4a, przysługują odpowiednio gminie lub Skarbowi Państwa. Przepisu art. 3a ust. 1 pkt 1 lit. a nie stosuje się.