Portugalia-Polska. Porozumienie dotyczące wzajemnego uznawania okrętowych świadectw pomiarowych. Lizbona 1930.08.27.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.30.211

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 marca 1931 r.

POROZUMIENIE
między Polską a Portugalją dotyczące wzajemnego uznawania okrętowych świadectw pomiarowych
podpisane w Lizbonie, dnia 27 sierpnia 1930 r.

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

MY, IGNACY MOŚCICKI,

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

wszem wobec i każdemu zosobna, komu o tem wiedzieć należy wiadomem czynimy:

W dniu dwudziestym siódmym sierpnia tysiąc dziewięćset trzydziestego roku podpisane zostało w Lizbonie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Portugalskiej porozumienie dotyczące wzajemnego uznawania pomierzania wyporności wskazanego w dokumentach okrętowych odnośnych statków o następującem brzmieniu dosłownem:

POSELSTWO POLSKIE

PRZY RZĄDZIE

REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ

Nr. 1619/30/P.

Panie Ministrze,

Zważywszy, że dekret Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17 maja 1927 r., jak również ustawa portugalska z 5 lipca 1924 r., dotyczące pomiaru statków, są oparte na przepisach "Merchant Shipping Acts" (1894-1907), Rząd mój ma zaszczyt zaproponować Rządowi Republiki Portugalskiej poniższe porozumienie dotyczące wzajemnego uznawania pomiarów wskazanych w świadectwach okrętowych odnośnych statków.

Rządy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Portugalskiej zgadzają się, że dane dotyczące pomiaru statków, wskazane w świadectwach pomiarowych statków polskich będą uznawane w Portugalji, a dane dotyczące pomiarów statków w krajowych świadectwach pomiarowych statków portugalskich będą uznawane w Polsce, bez jakiegokolwiek ponownego mierzenia, przyczem tonnaż netto wypisany w ich świadectwach uważa się za równy tonnażowi netto statków krajowych.

Niniejsze porozumienie będzie zatwierdzone, skoro tylko będzie to mogło nastąpić, zgodnie z odnośnem ustawodawstwem każdej z Układających się Stron i wejdzie w życie od daty notyfikacji Rządowi Portugalskiemu, że zatwierdzenie porozumienia zostało dokonane w Polsce.

Niniejsze porozumienie zawarte jest na okres nieograniczony. Będzie ono mogło być wypowiedziane w każdej chwili przez każdą z Układających się Stron, a w tym wypadku wypowiedzenie spowoduje swe skutki w sześć miesięcy od chwili, gdy notyfikacja o niem dojdzie do drugiej Strony.

Niniejsze porozumienie wygaśnie również w wypadku, gdy obie Układające się Strony ratyfikują międzynarodową konwencję w sprawie pomiarów.

Rząd Polski, do którego należy prowadzenie spraw zewnętrznych Wolnego Miasta Gdańska na podstawie artykułu 104 Traktatu Wersalskiego i artykułów 2 i 6 konwencji, podpisanej w Paryżu 9 listopada 1920 r. między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem, zastrzega sobie prawo oświadczenia, że Wolne Miasto jest stroną układającą się w niniejszem porozumieniu i że przyjmuje obowiązki i nabywa prawa z niego wypływające.

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, wyrazy mego najwyższego szacunku.

Lizbona, 27 sierpnia 1930.

Lizbona, 27 sierpnia 1930.

MINISTERSTWO

SPRAW ZAGRANICZNYCH

DYREKCJA SPRAW HANDLOWYCH

KWESTJE EKONOMICZNE.

PROCESSO Nr. 97/26.

Panie Ministrze,

Mam zaszczyt zakomunikować Panu, że Rząd mój przyjmuje poniższe porozumienie, zaproponowane przez Waszą Ekscelencję w nocie z 27 sierpnia No.1619/30/P i dotyczącej wzajemnego uznawania pomiarów wskazanych w świadectwach okrętowych odnośnych statków.

Rząd Republiki Portugalskiej i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zgadzają się, że dane dotyczące pomiaru statków, wskazane w świadectwach pomiarowych statków polskich będą uznawane w Portugalji, a dane dotyczące pomiarów statków w krajowych świadectwach pomiarowych statków portugalskich będą uznawane w Polsce, bez jakiegokolwiek ponownego mierzenia, przyczem tonnaż netto wypisany w ich świadectwach uważa się za równy tonnażowi netto statków krajowych.

Niniejsze porozumienie będzie zatwierdzone, skoro tylko będzie to mogło nastąpić, zgodnie z odnośnem ustawodawstwem każdej z Układających się Stron i wejdzie w życie od daty notyfikacji Rządowi Portugalskiemu, że zatwierdzenie porozumienia zostało dokonane w Polsce.

Niniejsze porozumienie zawarte jest na okres nieograniczony. Będzie ono mogło być wypowiedziane w każdej chwili przez każdą z Układających się Stron, a w tym wypadku wypowiedzenie spowoduje swe skutki w sześć miesięcy od chwili, gdy notyfikacja o niem dojdzie do drugiej Strony.

Niniejsze porozumienie wygaśnie również w wypadku, gdy obie Układające się Strony ratyfikują międzynarodową konwencję w sprawie pomiarów.

Rząd Polski, do którego należy prowadzenie spraw zewnętrznych Wolnego Miasta Gdańska na podstawie artykułu 104 Traktatu Wersalskiego i artykułów 2 i 6 konwencji, podpisanej w Paryżu 9 listopada 1920 r. między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem, zastrzega sobie prawo oświadczenia, że Wolne Miasto jest stroną układającą się w niniejszem porozumieniu i że przyjmuje obowiązki i nabywa prawa z niego wypływające.

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, wyrazy mego najwyższego szacunku.

Zaznajomiwszy się z powyższem porozumieniem, uznaliśmy je i uznajemy za słuszne zarówno w całości jak i każde z zawartych w niem postanowień; oświadczamy, że jest ono przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone i przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywane.

NA DOWÓD CZEGO wydaliśmy Akt niniejszy opatrzony, pieczęcią Rzeczypospolitej.

W Warszawie, dnia 12 lutego 1931 r.