Art. 33. - Portowe urządzenia do odbioru odpadów ze statków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1250

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 czerwca 2022 r.
Art.  33. 

W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 457 i 1079) w art. 42 w ust. 2 w pkt 15 wyrazy "ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów i pozostałości ładunkowych ze statków" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków (Dz. U. poz. 1250)".