Portal danych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2415

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 listopada 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 listopada 2022 r.
w sprawie portalu danych

Na podstawie art. 34 ust. 7 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641 oraz z 2022 r. poz. 1700) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
sposób weryfikacji informacji sektora publicznego, zwanych dalej "ISP", oraz metadanych, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, pod względem spełnienia wymogów, o których mowa w art. 32 ust. 4 ustawy, oraz wymogów określonych w przepisach niniejszego rozporządzenia;
2)
sposób udostępniania ISP lub metadanych, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, w portalu danych, zwanym dalej "portalem", mając na względzie posiadaną przez podmioty zobowiązane infrastrukturę teleinformatyczną umożliwiającą gromadzenie w niej ISP oraz ich udostępnianie, a także możliwości techniczne przechowywania tych informacji w portalu;
3)
sposób przetwarzania ISP i metadanych, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, udostępnianych w portalu;
4)
standardy techniczne prowadzenia portalu, dane niezbędne do założenia konta użytkownika portalu, zasady tworzenia profilu dostawcy oraz zestaw elementów metadanych, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy.
§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
administrator portalu - ministra właściwego do spraw informatyzacji, o którym mowa w art. 34 ust. 1 ustawy;
2)
dostawcy - podmioty, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy, które udostępniają ISP lub metadane, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, w portalu;
3)
konto użytkownika portalu - informacje opisujące zarejestrowanego użytkownika portalu wraz z przypisanymi do tego użytkownika uprawnieniami w portalu;
4)
plik - postać elektroniczną ISP o określonym formacie danych, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 1 ustawy;
5)
profil dostawcy - informacje opisujące dostawcę;
6)
ustawa - ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;
7)
użytkownik portalu - każdą osobę korzystającą z portalu.

Sposób przetwarzania i udostępniania informacji sektora publicznego i metadanych

§  3. 
ISP lub metadane w portalu są przetwarzane w sposób polegający na ich przechowywaniu, weryfikowaniu, aktualizowaniu, przekształcaniu ich struktury, udostępnianiu, pobieraniu, przeszukiwaniu, wykorzystywaniu, rozpowszechnianiu, usuwaniu lub innego rodzaju działaniach na ISP służących ich udostępnianiu.
§  4. 
1. 
W portalu dostawca udostępnia ISP, w postaci:
1)
pliku dodawanego z systemu teleinformatycznego dostawcy, który będzie przechowywany w portalu, lub
2)
adresu URL, w ramach którego udostępniono ISP, lub
3)
pliku lub adresu URL, lub metadanych na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 2 ustawy, z zastosowaniem automatyzacji procesów.
2. 
Jeżeli możliwości techniczne przechowywania ISP w portalu nie pozwalają na udostępnienie ISP w sposób wybrany przez dostawcę, wskazuje on inny sposób udostępniania tych informacji spośród określonych w ust. 1.

Tworzenie profilu dostawcy i założenie konta użytkownika portalu

§  5. 
1. 
Przy zakładaniu konta użytkownika portalu:
1)
podaje się adres poczty elektronicznej, który staje się oznaczeniem konta użytkownika portalu;
2)
określa się hasło.
2. 
Konto użytkownika portalu, któremu nadano uprawnienia, o których mowa w ust. 4, zawiera:
1)
nazwę dostawcy;
2)
imię i nazwisko użytkownika portalu;
3)
służbowy numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej użytkownika portalu.
3. 
Administrator portalu tworzy profil dostawcy na podstawie wskazanego przez dostawcę konta użytkownika portalu oraz informacji, o których mowa w § 9 pkt 6, przekazanych przez dostawcę z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
4. 
Administrator portalu, tworząc profil dostawcy, nadaje wskazanemu przez dostawcę użytkownikowi portalu uprawnienia do udostępniania, aktualizowania i usuwania ISP oraz metadanych w imieniu dostawcy.
5. 
Do profilu dostawcy może być dodane więcej niż jedno konto użytkownika portalu.
6. 
Na wniosek dostawcy przekazany z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej administrator portalu dokonuje zmiany użytkownika portalu, o którym mowa w ust. 4.

Zestaw elementów metadanych

§  6. 
1. 
Zestaw elementów metadanych, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, wprowadzany przez dostawcę, dla zbioru danych składa się z:
1)
tytułu - nazwy zbioru ISP, która umożliwia jego identyfikację;
2)
słowa kluczowego - minimum jednego słowa lub wyrażenia zwięźle opisującego zbiór ISP;
3)
opisu - streszczenia lub krótkiego określenia zawartości zbioru ISP;
4)
częstotliwości aktualizacji - informacji o częstotliwości aktualizacji zbioru ISP lub metadanych, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy;
5)
kategorii - określenia tematu zbioru ISP;
6)
warunków - warunków ponownego wykorzystywania ISP, o których mowa w art. 14 i art. 15 ustawy;
7)
źródła - adresu URL, w ramach którego udostępniono ISP;
8)
logotypu - oznaczenia wizualnego zbioru ISP;
9)
oznaczenia danych badawczych - przypisania ISP cech określonych w art. 2 pkt 2 ustawy;
10)
oznaczenia danych dynamicznych - przypisania ISP cech określonych w art. 2 pkt 3 ustawy;
11)
oznaczenia danych o wysokiej wartości - przypisania ISP cech określonych w art. 2 pkt 4 ustawy.
2. 
Dostawca wprowadza elementy metadanych, o których mowa w ust. 1 pkt 6-11, o ile dotyczą danego zbioru ISP.
3. 
Oprogramowanie portalu automatycznie dodaje zestaw elementów metadanych, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, dla zbioru ISP, na który składa się:
1)
identyfikator - utworzony według uniwersalnego wzoru ciąg znaków, który jest unikalny dla każdego zbioru ISP;
2)
informacja o dostawcy - informacja o podmiocie, który udostępnił w portalu ISP lub metadane;
3)
data udostępnienia - data opublikowania zbioru ISP w portalu;
4)
data aktualizacji - data i godzina dodania przez dostawcę nowych ISP w zbiorze ISP.
§  7. 
1. 
Zestaw elementów metadanych, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, wprowadzany przez dostawcę, opisujący ISP, składa się z:
1)
tytułu - nazwy ISP, która umożliwia ich identyfikację;
2)
opisu - streszczenia lub krótkiego określenia zawartości ISP;
3)
danych na dzień - informacji o dacie stanu obowiązywania ISP;
4)
znaków umownych - symboli, które posiadają swoje określone znaczenie i są stosowane najczęściej do opisu danych statystycznych;
5)
lokalizacji danych - informacji o obszarze, którego ISP dotyczą na podstawie podziału terytorialnego kraju;
6)
języka danych - informacji o wersji językowej ISP.
2. 
Dostawca wprowadza elementy metadanych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, o ile dotyczą ISP.
3. 
Oprogramowanie portalu automatycznie dodaje dla ISP zestaw elementów metadanych, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, na który składa się:
1)
identyfikator - utworzony według uniwersalnego wzoru ciąg znaków, który jest unikalny dla ISP;
2)
format - format pliku, w którym udostępniono ISP w portalu;
3)
data udostępnienia - data opublikowania ISP w portalu;
4)
typ - klasyfikacja ISP ze względu na ich postać (plik, strona internetowa, interfejs programistyczny aplikacji);
5)
źródło - adres URL, w ramach którego udostępniono ISP;
6)
poziom otwartości danych - klasyfikacja ISP na podstawie 5-stopniowej skali, która określa jakość danych.
4. 
Oprogramowanie portalu dodaje element metadanych, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, o ile ISP udostępniane są w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lub 3.
§  8. 
1. 
W przypadku gdy ISP są udostępnianie w innym powszechnie dostępnym systemie teleinformatycznym, oprogramowanie portalu automatycznie dodaje zestaw elementów metadanych, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, dla zbioru ISP lub ISP składający się z:
1)
częstotliwości importu - określenia częstotliwości pobierania metadanych, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 2 ustawy, z innego powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego;
2)
źródła - adresu URL, w ramach którego udostępniono ISP.
2. 
Oprogramowanie portalu dodaje inne niż określone w ust. 1 dostępne elementy metadanych, o których mowa odpowiednio w § 6 lub § 7, z innego powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego.

Standardy techniczne prowadzenia portalu oraz sposób weryfikacji informacji sektora publicznego i zestawu elementów metadanych

§  9. 
Portal zapewnia:
1)
przeszukiwanie ISP według kryterium przedmiotowego lub podmiotowego lub elementów metadanych lub według indywidualnych zestawień ISP i historii wyszukiwań;
2)
przeszukiwanie ISP według kryterium przedmiotowego lub podmiotowego lub elementów metadanych portalu za pośrednictwem interfejsu programistycznego aplikacji;
3)
pobieranie ISP lub metadanych portalu, z możliwością ich zbiorczego pobierania lub pobierania za pośrednictwem interfejsu programistycznego aplikacji;
4)
udostępnianie, aktualizowanie i usuwanie ISP lub metadanych przez dostawcę, z możliwością zastosowania automatyzacji procesów;
5)
komunikację elektroniczną z administratorem portalu lub dostawcą, w tym zgłaszanie propozycji dodania nowych ISP, uwag do udostępnionych ISP lub przykładów wykorzystywania ISP;
6)
dostęp do informacji o dostawcach, obejmującej ich nazwę, dane adresowe, numer identyfikacyjny REGON, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz adres elektronicznej skrzynki podawczej udostępnionej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej, o ile dostawca go posiada, lub adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569 i 1002), o ile dostawca go posiada.
§  10. 
1. 
Portal weryfikuje automatycznie:
1)
kompletność zestawu elementów metadanych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-5 i 9-11 oraz w § 7 ust. 1 pkt 1-3 i 6;
2)
formaty danych, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 1 ustawy, w jakich dostawca udostępnia ISP.
2. 
Portal monitoruje dostępność ISP pod wskazanym adresem URL.
§  11. 
1. 
Portal jest dostępny całodobowo, z wyjątkiem przerw serwisowych wynikających z ewentualnych awarii lub potrzeby dokonywania zmian.
2. 
O przerwach serwisowych w świadczeniu usług dostępu do portalu administrator portalu informuje w portalu, a w przypadku braku takiej możliwości - na stronie internetowej www.gov.pl.

Przepis końcowy

§  12. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (Dz. U. poz. 361, z 2017 r. poz. 492 oraz z 2020 r. poz. 646), które na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641 oraz z 2022 r. poz. 1700) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.