Porozumienie w sprawie znakowania robót na drogach, wnoszące zmianę do porozumienia europejskiego z dnia 16 września 1950 r., uzupełniającego Konwencję z 1949 r. o ruchu drogowym i Protokół z 1949 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Genewa.1955.12.16.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.54.323

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 października 1958 r.

POROZUMIENIE
podpisane w Genewie dnia 16 grudnia 1955 r.
W SPRAWIE ZNAKOWANIA ROBÓT NA DROGACH, WNOSZĄCE ZMIANĘ DO POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO Z DNIA 16 WRZEŚNIA 1950 R., UZUPEŁNIAJĄCEGO KONWENCJĘ Z 1949 R. O RUCHU DROGOWYMI PROTOKÓŁ Z 1949 R. W SPRAWIE ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH.

Przekład.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 16 grudnia 1955 r. podpisane zostało w Genewie Porozumienie w sprawie znakowania robót na drogach, wnoszące zmianę do Porozumienia Europejskiego z dnia 16 września 1950 r., uzupełniającego Konwencję z 1949 r. o ruchu drogowym i Protokół z 1949 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Po zaznajomieniu się z powyższym Porozumieniem Rada Państwa uznała je i uznaje za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych; oświadcza, że wyżej wymienione Porozumienie jest przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie, dnia 25 września 1958 r.

(Tekst Porozumienia zamieszczony jest w załączniku do niniejszego numeru).

ZAŁĄCZNIK

POROZUMIENIE W SPRAWIE ZNAKOWANIA ROBÓT NA DROGACH, WNOSZĄCE ZMIANĘ DO POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO Z DNIA 16 WRZEŚNIA 1950 R., UZUPEŁNIAJĄCEGO KONWENCJE Z 1949 R. O RUCHU DROGOWYM I PROTOKÓŁ Z 1949 R. W SPRAWIE ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH, PODPISANE W GENEWIE DNIA 16 GRUDNIA 1950 R.

Niżej podpisani, należycie upoważnieni, zgodzili się na następujące postanowienia:
Artykuł  1

W tekście Porozumienia Europejskiego z dnia 16 września 1950 roku, uzupełniającego Konwencję o Ruchu Drogowym i Protokół w sprawie Znaków i Sygnałów Drogowych z dnia 19 września 1949 roku, zdanie "Granice robót na drogach powinny być oznaczone zaporami pomalowanymi na przemian w pasy białe i czerwone, a ponadto w nocy, latarniami lub urządzeniami odblaskowymi czerwonymi", które umieszczone jest po tytule "do artykułu 19", zastępuje się zdaniami następującymi:

"Granice robót na drogach powinny być oznaczone zaporami pomalowanymi na przemian w pasy białe i czerwone, a ponadto w nocy latarniami lub urządzeniami odblaskowymi czerwonymi i pomarańczowymi. Przez analogię z postanowieniami artykułu 55 Protokołu te światła lub urządzenia mogą jednakże być koloru białego, jeżeli są one widoczne tylko z jednego kierunku ruchu i jeżeli oznaczają one granice robót nie odpowiadające temu kierunkowi ruchu, albo koloru białego lub żółtego, jeżeli oznaczają one granice robót rozdzielających obydwa kierunki ruchu. Jeżeli używa się latarń czerwonych, światło ich powinno być stałe".

Artykuł 2

Niniejsze Porozumienie będzie otwarte do podpisu do dnia 16 stycznia 1956 roku, a po upływie tego terminu - do przystąpienia przez Umawiające się Strony Porozumienia Europejskiego z dnia 16 września 1950 roku, uzupełniającego Konwencję o Ruchu Drogowym i Protokół w sprawie Znaków i Sygnałów Drogowych z dnia 19 września 1949 roku. Niniejsze porozumienie wejdzie w życie po podpisaniu przez wszystkie Umawiające się Strony oraz, jeśli to będzie potrzebne, po ratyfikacji lub po przystąpieniu.

Artykuł  3

Oryginał niniejszego Porozumienia będzie złożony u Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych, który prześle poświadczony za zgodność odpis każdemu z krajów biorących udział w pracach Europejskiej Komisji Gospodarczej i będących Stronami Konwencji o Ruchu Drogowym, jak również Protokołu w Sprawie Znaków i Sygnałów Drogowych z dnia 19 września 1949 roku.

Na dowód czego, niżej podpisani przedstawiciele, po wzajemnym okazaniu sobie pełnomocnictw uznanych za dobro i sporządzone w należytej formie, podpisali niniejsze Porozumienie.

Sporządzono w Genewie, w jednym egzemplarzu, w językach angielskim i francuskim, przy czym obydwa teksty są autentyczne, dnia szesnastego grudnia tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego piątego roku.