Art. 8. - Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO). Marakesz.1994.04.15. - Dz.U.1995.98.483 - OpenLEX

Art. 8. - Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO). Marakesz.1994.04.15.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.98.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2007 r.
Artykuł  VIII

Status WTO

1. 
WTO będzie posiadać osobowość prawną i uzyska od każdego ze swych Członków taką zdolność prawną, jaka może być konieczna do wykonywania jej funkcji.
2. 
WTO uzyska od każdego ze swych Członków takie przywileje i immunitety, jakie są konieczne do wykonywania jej funkcji.
3. 
Funkcjonariusze WTO i przedstawiciele jej Członków również uzyskają od każdego z Członków takie przywileje i immunitety, jakie są konieczne do niezależnego wykonywania ich funkcji związanych z WTO.
4. 
Przywileje i immunitety, które mają być przyznane przez Członków dla WTO, jej funkcjonariuszom i przedstawicielom Członków, będą podobne do przywilejów i immunitetów przewidzianych w Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r.
5. 
WTO może zawrzeć porozumienie w sprawie swojej siedziby.