Art. 7. - Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO). Marakesz.1994.04.15. - Dz.U.1995.98.483 - OpenLEX

Art. 7. - Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO). Marakesz.1994.04.15.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.98.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2007 r.
Artykuł  VII

Budżet i składki członkowskie

1. 
Dyrektor Generalny będzie przedstawiał Komitetowi Budżetu, Finansów i Administracji projekt budżetu rocznego i sprawozdanie finansowe WTO. Komitet Budżetu, Finansów i Administracji będzie dokonywał oceny projektu budżetu rocznego i sprawozdania finansowego, przedstawionych przez Dyrektora Generalnego, i proponował stosowne zalecenia Radzie Generalnej. Projekt budżetu rocznego będzie podlegał zatwierdzeniu przez Radę Generalną.
2. 
Komitet Budżetu, Finansów i Administracji będzie przedstawiał Radzie Generalnej projekty przepisów finansowych, wśród nich postanowienia ustalające:
a)
wielkość składek wnoszonych przez Członków na pokrycie kosztów WTO oraz
b)
środki, jakie mają być podjęte wobec Członków zalegających z wpłatami.

Przepisy finansowe będą oparte, o ile to będzie możliwe, na przepisach i praktykach GATT 1947.

3. 
Rada Generalna będzie zatwierdzać przepisy finansowe i projekt budżetu rocznego większością dwóch trzecich głosów, stanowiącą ponad połowę Członków WTO.
4. 
Każdy Członek będzie bezzwłocznie dokonywać na rzecz WTO wpłaty swego udziału w kosztach, zgodnie z przepisami finansowymi przyjętymi przez Radę Generalną.