Art. 8. - Porozumienie o ochronie populacji europejskich nietoperzy. Londyn.1991.12.04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.96.1112

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2009 r.
Artykuł  VIII

Zastrzeżenia

Zgłaszanie ogólnych zastrzeżeń do przepisów niniejszego porozumienia nie jest dopuszczalne. Jednak jakiekolwiek Państwo Strefy lub organizacja regionalnej integracji gospodarczej, stając się Stroną, zgodnie z artykułami X lub XI, może złożyć szczegółowe zastrzeżenie dotyczące określonych gatunków nietoperzy.