Art. 7. - Porozumienie o ochronie populacji europejskich nietoperzy. Londyn.1991.12.04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.96.1112

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2009 r.
Artykuł  VII

Poprawki do porozumienia

1.
Do porozumienia mogą być wprowadzane poprawki na każdej sesji Stron.
2.
Każda Strona może przedstawić projekt poprawki.
3.
Tekst jakiejkolwiek proponowanej poprawki wraz z uzasadnieniem powinien być zakomunikowany depozytariuszowi co najmniej na 90 dni przed rozpoczęciem sesji. Depozytariusz natychmiast przekaże kopie tekstu pozostałym Stronom.
4. 5
Poprawka do porozumienia inna niż zmiana treści jego załączników zostanie przyjęta większością dwóch trzecich głosów Stron obecnych i głosujących oraz dla tych Stron, które ją przyjęły wejdzie w życie po 60 dniach od dnia złożenia piątego dokumentu przyjęcia tej zmiany u depozytariusza. Po tym terminie, poprawka wejdzie w życie w stosunku do Strony po upływie 30 dni od dnia złożenia u depozytariusza jej dokumentu przyjęcia poprawki.
5. 6
Każdy dodatkowy załącznik i każda poprawka do załącznika zostaną przyjęte większością dwóch trzecich głosów Stron obecnych i głosujących oraz wejdą w życie dla wszystkich Stron sześćdziesiątego dnia od dnia ich przyjęcia przez Spotkanie Stron, za wyjątkiem Stron, które wniosły zastrzeżenie zgodnie z ustępem 6 niniejszego Artykułu.
6. 7
W okresie 60 dni, o którym mowa w ustępie 5 niniejszego Artykułu, każda ze Stron może wnieść zastrzeżenie w formie pisemnej do depozytariusza dotyczące dodatkowego załącznika lub poprawki do załącznika. Takie zastrzeżenie może być w dowolnym czasie wycofane pisemnym zawiadomieniem złożonym u depozytariusza, a po tym ów dodatkowy załącznik lub poprawka wejdą w życie dla tej Strony sześćdziesiątego dnia od dnia wycofania zastrzeżenia.
7. 8
Każde Państwo, które po wejściu w życie poprawki zostało Stroną porozumienia, jeżeli Państwo to nie wyraziło odmiennego zamiaru:

(a) będzie uważane za Stronę zmienionego porozumienia; oraz

(b) będzie uważane za, Stronę niezmienionego porozumienia w stosunku do każdej Strony niezwiązanej poprawką.

5 Art. VII ust. 4 zmieniony przez art. 2 poprawki do porozumienia z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz.U.09.208.1605) zmieniającej nin. porozumienie z dniem 5 sierpnia 2009 r.
6 Art. VII ust. 5 dodany przez art. 2 poprawki do porozumienia z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz.U.09.208.1605) zmieniającej nin. porozumienie z dniem 5 sierpnia 2009 r.
7 Art. VII ust. 6 dodany przez art. 2 poprawki do porozumienia z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz.U.09.208.1605) zmieniającej nin. porozumienie z dniem 5 sierpnia 2009 r.
8 Art. VII ust. 7 dodany przez art. 2 poprawki do porozumienia z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz.U.09.208.1605) zmieniającej nin. porozumienie z dniem 5 sierpnia 2009 r.