Art. 5. - Porozumienie o ochronie populacji europejskich nietoperzy. Londyn.1991.12.04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.96.1112

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2009 r.
Artykuł  V

Spotkania Stron

1.
Strony niniejszego porozumienia będą odbywały cykliczne spotkania. Nie później niż trzy lata po dacie wejścia w życie porozumienia Rząd Zjednoczonego Królestwa zwoła pierwsze spotkanie Stron. Strony przyjmą regulamin spotkania oraz zasady finansowe, w tym budżet oraz skalę wpłat na przyszły okres finansowy. Dokumenty te przyjmuje się większością dwóch trzecich głosów Stron obecnych i głosujących. Decyzje dotyczące zasad finansowych wymagają większości trzech czwartych głosów Stron obecnych i głosujących.
2.
Na sesjach Strony mogą utworzyć zespoły naukowe lub grupy robocze, jakie uznają za właściwe.
3.
Państwa Strefy i organizacje regionalnej integracji gospodarczej nie będące Stronami porozumienia, a także Sekretariat Konwencji oraz Rada Europy jako Sekretariat Konwencji o ochronie dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych, a także inne podobne organizacje międzyrządowe, mogą być reprezentowane na sesjach Stron porozumienia przez obserwatorów. Każda instytucja lub organizacja posiadająca kwalifikacje techniczne w dziedzinie ochrony i kontroli nietoperzy, może być reprezentowana przez obserwatorów na sesjach Stron, chyba że sprzeciwi się temu co najmniej jedna trzecia obecnych Stron. Jedynie Stronom przysługuje prawo głosowania na sesjach Stron.
4.
Z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w ustępie 5, każdej ze Stron porozumienia przysługuje jeden głos.
5.
Organizacje regionalnej integracji gospodarczej, które są Stronami niniejszego porozumienia, w sprawach należących do ich właściwości wykonują prawo głosu ilością głosów odpowiadającą liczbie ich państw członkowskich będących Stronami Porozumienia i obecnych podczas głosowania. Organizacja regionalnej integracji gospodarczej nie wykonuje prawa głosu, jeżeli prawo to wykonują jej państwa członkowskie i odwrotnie.