Art. 4. - Porozumienie o ochronie populacji europejskich nietoperzy. Londyn.1991.12.04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.96.1112

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2009 r.
Artykuł  IV

Wykonanie porozumienia na szczeblu krajowym

1.
Każda ze Stron przyjmuje i wprowadza takie środki prawne i administracyjne, które są konieczne dla wykonania niniejszego porozumienia.
2.
Postanowienia niniejszego porozumienia w żaden sposób nie ograniczają prawa Stron do ustanawiania bardziej surowych zasad ochrony nietoperzy.