Art. 3. - Porozumienie o ochronie populacji europejskich nietoperzy. Londyn.1991.12.04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.96.1112

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2009 r.
Artykuł  III

Podstawowe zobowiązania

1.
Każda ze Stron zabroni celowego odłowu, przetrzymywania lub zabijania nietoperzy, chyba że właściwy organ wyda na to zgodę.
2.
Każda ze Stron wskaże te stanowiska na obszarze jej jurysdykcji, które są ważne dla utrzymania stanu zachowania i ochrony nietoperzy, w tym ich schronienia. Biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne i społeczne Strony będą chronić te miejsca przed zniszczeniem lub zakłócaniem w nich spokoju. Ponadto Strony będą dążyć do identyfikacji oraz ochrony przed niszczeniem żerowisk ważnych dla nietoperzy i zakłócaniem spokoju na tych obszarach.
3.
Przy określaniu, jakie obszary powinny podlegać ogólnemu programowi ochrony, każda ze Stron nada następnie odpowiednią rangę środowiskom ważnym dla nietoperzy.
4.
Strony podejmą odpowiednie kroki w celu popularyzacji programu ochrony nietoperzy oraz zwrócą uwagę opinii publicznej na wagę problemu ochrony tych zwierząt.
5.
Każda ze Stron wyznaczy właściwą instytucję odpowiedzialną za dostarczanie informacji na temat ochrony i kontroli nietoperzy na jej terytorium, zwłaszcza odnośnie do nietoperzy zamieszkujących budynki. Strony będą wymieniać doświadczenia w tym zakresie.
6.
Każda ze Stron podejmie dodatkowe działania, które uzna za konieczne, w celu zabezpieczenia tych populacji nietoperzy, które uzna za zagrożone, a następnie, zgodnie z artykułem VI, złoży sprawozdanie o podjętych działaniach.
7.
Strony będą odpowiednio promować programy badawcze związane z ochroną i kontrolą populacji nietoperzy. Strony będą konsultować programy badawcze oraz podejmą starania w celu koordynacji programów badań i ochrony nietoperzy.
8.
Każda ze Stron, jeśli jest to stosowne, dopuszczając do użytku pestycydy, weźmie pod uwagę potencjalny wpływ tych substancji na nietoperze oraz podejmie starania, aby zastąpić wysoko toksyczne środki chemiczne, stosowane w konserwacji drewna, innymi bezpieczniejszymi substancjami.