Art. 14. - Porozumienie o ochronie populacji europejskich nietoperzy. Londyn.1991.12.04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.96.1112

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2009 r.
Artykuł  XIV

Depozytariusz

Oryginał porozumienia, sporządzony w językach angielskim, francuskim i niemieckim, którego każdy tekst jest jednakowo autentyczny, zostanie złożony Rządowi Zjednoczonego Królestwa, który będzie depozytariuszem i przekaże uwierzytelnione kopie niniejszego porozumienia wszystkim państwom i organizacjom regionalnej integracji gospodarczej, które podpisały porozumienie lub złożyły dokumenty ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia.

Depozytariusz poinformuje wszystkie Państwa Strefy oraz organizacje regionalnej integracji gospodarczej o podpisaniu porozumienia oraz o złożeniu dokumentów ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, o wejściu w życie porozumienia i poprawek, a także o zastrzeżeniach i notyfikacjach wypowiedzenia.