Art. 13. - Porozumienie o ochronie populacji europejskich nietoperzy. Londyn.1991.12.04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.96.1112

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2009 r.
Artykuł  XIII

Wypowiedzenie i wygaśnięcie

Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejsze porozumienie składając depozytariuszowi pisemną notyfikację w dowolnym czasie. Wypowiedzenie wywoła skutek po upływie dwunastu miesięcy od daty otrzymania notyfikacji przez depozytariusza. Porozumienie pozostanie w mocy co najmniej przez dziesięć lat, a następnie wygaśnie w dniu, w którym pozostanie mniej niż pięć Stron porozumienia.