Art. 3. - Porozumienie Europejskie w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Strasburg.1996.03.05

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.177

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2013 r.
Artykuł  3.
1.
Umawiające się Strony przestrzegają prawa osób określonych w artykule 1 ustęp 1 niniejszego Porozumienia do swobodnej korespondencji z Trybunałem.
2.
W odniesieniu do osób pozbawionych wolności, wykonywanie tego prawa będzie oznaczać w szczególności, że:
a.
ich korespondencja będzie wysyłana i doręczana bez nieuzasadnionej zwłoki i bez wprowadzania w niej zmian;
b.
osoby takie nie będą poddane środkom dyscyplinarnym w jakiejkolwiek formie z powodu przesłania do Trybunału we właściwym trybie jakiejkolwiek informacji;
c.
osoby takie będą miały prawo korespondować i konsultować się, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się osobom trzecim, z treścią rozmowy, z prawnikiem uprawnionym, do występowania przed sądami kraju, w którym są zatrzymane w zakresie skargi skierowanej do Trybunału lub jakiegokolwiek postępowania z niej wynikającego.
3.
Stosowanie poprzednich ustępów odbywać się będzie bez ingerencji władz publicznych, z wyjątkiem przewidzianych prawem i niezbędnych w społeczeństwie demokratycznym w interesie bezpieczeństwa narodowego, w celu wykrycia lub ścigania przestępstwa lub dla ochrony zdrowia.