Art. 1. - Porozumienie Europejskie w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Strasburg.1996.03.05

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.177

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2013 r.
Artykuł  1.
1.
Osobami, do których niniejsze Porozumienie ma zastosowanie, są:
a)
wszelkie osoby uczestniczące w postępowaniu wszczętym przed Trybunałem jako strony, ich przedstawiciele i doradcy;
b)
świadkowie i biegli wezwani przez Trybunał oraz inne osoby wezwane przez Przewodniczącego Trybunału do uczestnictwa w postępowaniu.
2.
Do celów niniejszego Porozumienia, wyrażenie "Trybunał" obejmuje komitety, izby, skład Wielkiej Izby, Wielką Izbę oraz sędziów. Wyrażenie "uczestnictwo w postępowaniu" obejmuje przekazywanie informacji w celu wniesienia skargi przeciwko Państwu Stronie Konwencji.
3.
Jeżeli w trakcie wykonywania przez Komitet Ministrów swoich funkcji na podstawie artykułu 46 ustęp 2 Konwencji, jakakolwiek osoba wymieniona w ustępie 1 powyżej zostanie wezwana do stawiennictwa przed, lub do złożenia pisemnych oświadczeń Komitetowi Ministrów, postanowienia niniejszego Porozumienia będą miały wobec niej zastosowanie.