Art. 11. - Porozumienie europejskie w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejską Komisją oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Londyn.1969.05.06.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.112.535

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 1996 r.
Artykuł  11

Sekretarz Generalny Rady Europy powiadomi w drodze notyfikacji państwa członkowskie Rady o:

a)
każdym podpisaniu bez zastrzeżenia ratyfikacji lub przyjęcia,
b)
każdym podpisaniu z zastrzeżeniem ratyfikacji lub przyjęcia,
c)
złożeniu każdego dokumentu ratyfikacyjnego lub przyjęcia,
d)
każdej dacie wejścia w życie niniejszego porozumienia zgodnie z jego artykułem 8,
e)
każdym oświadczeniu otrzymanym zgodnie z postanowieniami ustępu 2 artykułu 4 i ustępami 2 i 3 artykułu 9,
f)
każdej notyfikacji dotyczącej wycofania oświadczenia zgodnie z postanowieniami ustępu 2 artykułu 4 i każdej notyfikacji otrzymanej zgodnie z postanowieniami artykułu 10 oraz o dacie, w której każde wypowiedzenie staję się skuteczne.

Na dowód czego niżej podpisani, będąc w tym celu należycie upoważnieni, podpisali niniejsze porozumienie.

Sporządzono w Londynie dnia 6 maja 1969 r. w językach angielskim i francuskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc, w jednym egzemplarzu, który zostanie złożony w archiwach Rady Europy. Sekretarz Generalny Rady Europy przekaże uwierzytelnione kopie każdemu z państw sygnatariuszy.

Po zapoznaniu się z powyższym porozumieniem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- porozumienie zostało uznana za słuszne,

- Rzeczpospolita Polska ratyfikuje porozumienie, zgłaszając jednocześnie zastrzeżenia w trybie art. 4 ust. 1a i ust. 2a, według treści zamieszczonej w oddzielnym piśmie*),

- porozumienie ze zgłoszonymi zastrzeżeniami będzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 27 lutego 1996 r.

_____________

*) Zastrzeżenia:

"1. Rzeczpospolita Polska oświadcza, iż w jej interpretacji artykuł 4 ustęp 1a nie będzie miał zastosowania do osób zatrzymanych, tymczasowo aresztowanych, skazanych pozbawionych wolności oraz wobec których sąd orzekł umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym.

2. Postanowienia artykułu 4 ustęp 2a nie mają zastosowania do obywateli polskich."