Art. 10. - Porozumienie europejskie w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejską Komisją oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Londyn.1969.05.06.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.112.535

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 1996 r.
Artykuł  10
1.
Niniejsze porozumienie obowiązywać będzie przez czas nieokreślony.
2.
Każda Układająca się Strona może, w zakresie jej dotyczącym, wypowiedzieć niniejsze porozumienie w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Rady Europy.
3.
Wypowiedzenie takie stanie się skuteczne po sześciu miesiącach od otrzymania przez Sekretarza Generalnego takiej notyfikacji. Wypowiedzenie takie nie będzie zwalniać Układających się Stron od jakichkolwiek zobowiązań, które powstały na podstawie niniejszego porozumienia w odniesieniu do jakiejkolwiek osoby wymienionej w ustępie 1 artykułu 1.