Porozumienie europejskie uzupełniające Konwencję o ruchu drogowym i Protokół w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Genewa.1950.09.16.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.54.322

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 października 1958 r.

POROZUMIENIE EUROPEJSKIE
UZUPEŁNIAJĄCE KONWENCJĘ O RUCHU DROGOWYM I PROTOKÓŁ W SPRAWIE ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH,
podpisane w Genewie dnia 16 września 1950 r.

W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 16 września 1950 r. podpisane zostało w Genewie Porozumienie Europejskie uzupełniające Konwencję o ruchu drogowym i Protokół w sprawie znaków i sygnałów drogowych, które zostały podpisane w Genewie dnia 19 września 1949 r.

Po zaznajomieniu się z powyższym Porozumieniem Rada Państwa uznała je i uznaje za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych; oświadcza, że wyżej wymienione Porozumienie jest przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

(Tekst Porozumienia zamieszczony jest w załączniku do niniejszego numeru).

ZAŁĄCZNIK

POROZUMIENIE EUROPEJSKIE UZUPEŁNIAJĄCE KONWENCJĘ O RUCHU DROGOWYM I PROTOKÓŁ W SPRAWIE ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH, PODPISANE W GENEWIE DNIA 16 WRZEŚNIA 1950 R.

Artykuł  1

Niżej podpisani, należycie upoważnieni, zgodzili się na uzupełnienie Konwencji o Ruchu Drogowym i Protokołu w sprawie Znaków i Sygnałów Drogowych z dnia 19 września 1949 roku w następujących punktach:

KONWENCJA O RUCHU DROGOWYM

Do artykułu 9

Każdy pojazd może objeżdżać wysepki dla pieszych z prawej lub z lewej strony z wyjątkiem następujących przypadków:

1)
gdy strzałka umieszczona na wysepce zaleca objeżdżanie jej z określonej strony;
2)
gdy wysepka umieszczona jest na środku drogi, na której odbywa się ruch dwukierunkowy, pojazd powinien objeżdżać wysepkę z prawej strony w krajach, gdzie ruch jest prawostronny, a z lewej strony w krajach gdzie ruch jest lewostronny.

Do artykułu 24

1.
Pozwolenia na prowadzenie pojazdów wydawane inwalidom i zawierające uwagę, że są ważne tylko dla pojazdów specjalnie przystosowanych z punktu widzenia inwalidztwa, stanowią jedną z kategorii pozwoleń przewidzianych w paragrafie 1 artykułu 24.
2.
Uwaga powinna zawierać wpisany czerwonym atramentem wyraz "OGRANICZONE", jak również numer rejestracyjny pojazdu przystosowanego do prowadzenia przez kierowcę - inwalidę.

Do załącznika 1

Rowery z silnikami pomocniczymi nie są zaliczone do pojazdów samochodowych, jeżeli posiadają cechy charakterystyczne umożliwiające wykorzystanie ich jako rowerów.

PROTOKÓŁ W SPRAWIE ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH

Do artykułu 5

a) Symbole uwidocznione w paragrafie 1 artykułu 5 powinny być przyjęte jako międzynarodowe.

b) Wskazówki dodatkowe mogą być umieszczone tylko dla ułatwienia zrozumienia znaku lub dla dokładniejszego wyjaśnienia jego znaczenia.

c) Przed zawiadomieniem Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych, przewidzianym w paragrafie 5, Umawiające się Strony zobowiązują się do przedkładania nowych symboli, które zamierzają wprowadzić, komitetowi, który będzie utworzony pod auspicjami Europejskiej Komisji Gospodarczej lub innemu ciału, które mogłoby go zastąpić i w którym byłyby one reprezentowane, w celu osiągnięcia wstępnego porozumienia.

Do artykułu 19 1

Granice robót na drogach powinny być oznaczone zaporami pomalowanymi na przemian w pasy białe i czerwone, a ponadto w nocy latarniami lub urządzeniami odblaskowymi czerwonymi i pomarańczowymi. Przez analogię z postanowieniami artykułu 55 Protokołu te światła lub urządzenia mogą jednakże być koloru białego, jeżeli są one widoczne tylko z jednego kierunku ruchu i jeżeli oznaczają one granice robót nie odpowiadające temu kierunkowi ruchu, albo koloru białego lub żółtego, jeżeli oznaczają one granice robót rozdzielających obydwa kierunki ruchu. Jeżeli używa się latarń czerwonych, światło ich powinno być stałe.

Do artykułu 25

Symbol przewidziany w paragrafie 1 artykułu 25 powinien być używany obowiązkowo na znaku "INNE NIEBEZPIECZEŃSTWO".

Do artykułu 26

Czerwony trójkąt wycięty w środku nie powinien być stosowany dla wskazania rozmaitych niebezpieczeństw, wymienionych w artykułach 12-25.

Do artykułu 33

Wyraz "STOP" powinien być obowiązkowo umieszczony na znaku "ZATRZYMANIE SIĘ PRZED SKRZYŻOWANIEM".

Do artykułu 53

1.
Światło czerwone powinno być zawsze umieszczone na górze, a światło zielone na dole.
2.
O ile znaczenie świateł niezależnie od ich położenia ma być dokładniej określone znakiem uzupełniającym, to powinien nim być nieprzezroczysty pas poziomy przecinający czerwone światło.

Do artykułu 55

a) Znak dodatkowy rozpoznawczy dla szlaków drogowych, przeznaczony do oznaczenia głównych dróg ruchu międzynarodowego (dróg wyznaczonych przez Państwo, na którego terytorium się znajdują, w porozumieniu z innymi zainteresowanymi Umawiającymi się Państwami, aby zapewnić ciągłość szlaków drogowych oraz jednolitość warunków technicznych ich budowy) powinien mieć kształt prostokątny.

b) Na znaku składającym się z białego napisu na ciemnozielonym tle powinna być umieszczona litera "E", po której powinna następować liczba, oznaczająca arabskimi cyframi numer drogi.

c) Znak ten może być umieszczony przy innych znakach lub w połączeniu z innymi znakami.

d) Znak ten powinien posiadać takie wymiary, aby kierowcy pojazdów poruszających się z wielką szybkością mogli z łatwością rozpoznać wskazówki udzielone przez ten znak.

Artykuł  2
1.
Niniejsze Porozumienie będzie otwarte do podpisu do dnia 30 czerwca 1951 r., a po tej dacie do przystąpienia do niego krajów biorących udział w pracach Europejskiej Komisji Gospodarczej i będących Stronami Konwencji o Ruchu Drogowym i Protokołu w Sprawie Znaków i Sygnałów Drogowych z dnia 19 września 1949 roku.
2.
Dokumenty o przystąpieniu oraz dokumenty ratyfikacyjne, jeżeli ratyfikacja jest potrzebna, będą złożone u Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych, który je notyfikuje wszystkim krajom wymienionym w paragrafie 1 niniejszego artykułu.
Artykuł  3

Niniejsze Porozumienie może być wypowiedziane w terminie sześciomiesięcznym przez uprzednie zawiadomienie o tym Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych, który zawiadomi o tym wypowiedzeniu inne Umawiające się Strony. Porozumienie traci moc obowiązującą w odniesieniu do Umawiającej się Strony, która dokonała wypowiedzenia, po upływie tego sześciomiesięcznego terminu.

Artykuł  4
1.
Niniejsze Porozumienie wejdzie w życie z chwilą wejścia w życie Konwencji i Protokołu z dnia 19 września 1949 r. wymienionych w artykule 1, pod warunkiem, że przynajmniej trzy kraje będące Stronami tej Konwencji i Protokołu staną się Stronami Porozumienia.
2.
Porozumienie traci moc z chwilą, gdy liczba Umawiających się Stron okaże się mniejsza niż trzy.
Artykuł  5

Każdy spór między dwiema lub kilkoma Umawiającymi się Stronami, dotyczący interpretacji lub stosowania niniejszego Porozumienia, którego Strony nie mogłyby uregulować w drodze rokowań lub w inny sposób, na prośbę którejkolwiek z zainteresowanych Umawiających się Stron może być przekazany do rozstrzygnięcia komisji arbitrażowej, do której każda zainteresowana Umawiająca się Strona wyznaczy jednego członka i której przewodniczącego wyznaczy Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych.

Artykuł  6
1.
Oryginał niniejszego Porozumienia będzie złożony u Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych, który prześle poświadczony za zgodność odpis każdemu z krajów wymienionych w artykule 2 paragraf 1.
2.
Sekretarz Generalny upoważniony jest do zarejestrowania niniejszego porozumienia z chwilą jego wejścia w życie.

Na dowód czego, niżej podpisani przedstawiciele, po wzajemnym okazaniu sobie pełnomocnictw, uznanych za dobre i sporządzone w należytej formie, podpisali niniejsze Porozumienie.

Sporządzono w Genewie, w jednym egzemplarzu, w językach angielskim i francuskim, przy czym obydwa teksty są autentyczne, dnia szesnastego września tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego roku.

1 Art. 19 zmieniony przez art. 1 Porozumienia w sprawie znakowania robót na drogach, wnoszące zmianę do Porozumienia Europejskiego z dnia 16 września 1950 r., uzupełniajacego Konwencję z 1949 r. o ruchu drogowym i Protokół z 1949 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisane w Genewie dnia 16 grudnia 1955 r. (Dz.U.59.54.323) z dniem 29 października 1958 r.