Art. 7. - [Przeznaczenie kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją] - Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1613 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r.
Art.  7.  [Przeznaczenie kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją]
1. 
Poręczenie lub gwarancja mogą być udzielane pod warunkiem przeznaczenia objętego nimi kredytu na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zapewniających:
1)
rozwój lub utrzymanie infrastruktury;
2)
rozwój eksportu dóbr i usług;
3)
ochronę środowiska;
4)
tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją w ramach pomocy regionalnej;
5)
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych będących wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych;
6)
restrukturyzację przedsiębiorstw.
2. 
Poręczenie lub gwarancja mogą być także udzielane pod warunkiem przeznaczenia objętego nimi kredytu na:
1)
finansowanie zakupu materiałów lub wyrobów gotowych, przeznaczonych na realizację przedsięwzięć polegających na wykonaniu dóbr inwestycyjnych na eksport, o wartości kontraktowej powyżej 10 000 000 euro;
2)
zasilenie funduszy utworzonych, na mocy odrębnych ustaw, w Banku Gospodarstwa Krajowego, jeżeli środki przeznaczone na spłatę kredytu pochodzą ze źródeł innych niż budżet państwa, z wyłączeniem środków budżetu państwa, które zostały wydatkowane na dopłaty do kredytu objętego preferencyjnym oprocentowaniem;
3)
utworzenie przez banki linii kredytowych w celu:
a)
finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,
b)
współfinansowania programów lub projektów w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej;
4)
spłatę, objętego już poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa, zobowiązania wraz z odsetkami i innymi kosztami bezpośrednio związanymi z tym zobowiązaniem;
5)
wspieranie eksportu polskich towarów i usług w ramach realizacji programów rządowych.
3. 
Przy udzielaniu poręczenia i gwarancji, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nie stosuje się art. 2a ust. 2.
4. 
(uchylony).