[Doszczegółowienie warunków udzielenia poręczeń i gwarancji w ramach programów rządowych i określenie wzorów dokumentów;... - Dz.U.2022.1613 t.j. - OpenLEX

Art. 34ca. - [Doszczegółowienie warunków udzielenia poręczeń i gwarancji w ramach programów rządowych i określenie wzorów dokumentów; wyłączenie stosowania wybranych przepisów o prawach konsumentów; dochodzenie roszczeń związanych z poręczeniami i gwarancjami udzielonymi w ramach programów rządowych] - Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1613 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r. do: 28 lutego 2023 r.
Art.  34ca.  [Doszczegółowienie warunków udzielenia poręczeń i gwarancji w ramach programów rządowych i określenie wzorów dokumentów; wyłączenie stosowania wybranych przepisów o prawach konsumentów; dochodzenie roszczeń związanych z poręczeniami i gwarancjami udzielonymi w ramach programów rządowych]
1. 
Bank Gospodarstwa Krajowego:
1)
doszczegóławia na poziomie operacyjnym warunki udzielenia poręczeń i gwarancji w ramach programów rządowych, zawarte w umowie, o której mowa w art. 34c;
2)
określa wzory wniosku o udzielenie poręczenia oraz wniosku o udzielenie gwarancji w ramach programów rzą dowych;
3)
określa wzory umów poręczenia oraz gwarancji, udzielanych w ramach programów rządowych.
2. 
Do czynności związanych z udzielaniem poręczeń i gwarancji w ramach programów rządowych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 oraz z 2021 r. poz. 2105) oraz przepisów art. 3851-3855, art. 5561-5565 i art. 5765 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360).
3. 
Bank Gospodarstwa Krajowego może powierzyć dochodzenie roszczeń związanych z poręczeniami i gwarancjami udzielonymi w ramach programów rządowych bankowi lub innej instytucji finansowej. Wykonywanie przez bank lub inną instytucję finansową czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie wymaga zmiany statutu ani innego aktu stanowiącego podstawę działalności tych podmiotów.
4. 
Podmioty, o których mowa w ust. 3, mogą wykonywać czynności związane z dochodzeniem roszczeń samodzielnie lub, za zgodą Banku Gospodarstwa Krajowego, powierzyć ich wykonywanie innemu podmiotowi.
5. 
Roszczenia Banku Gospodarstwa Krajowego związane z poręczeniem lub gwarancją udzielonymi w ramach programów rządowych, w tym roszczenie o zwrot kwot z tytułu wypłaty poręczenia lub gwarancji przysługujące Bankowi Gospodarstwa Krajowego wobec podmiotu, za zobowiązanie którego udzielono poręczenia lub gwarancji, przedawniają się z upływem sześciu lat od dnia wypłaty poręczenia lub gwarancji.