Art. 34c. - [Umowa między ministrem a BGK] - Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.291 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2024 r.
Art.  34c.  [Umowa między ministrem a BGK]

Minister właściwy do spraw finansów publicznych zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, która określa w szczególności:

1)
szczegółowe warunki i tryb udzielania poręczeń i gwarancji;
2)
wysokość, warunki i tryb pobierania opłat prowizyjnych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji;
3)
warunki i terminy przekazywania środków, o których mowa w art. 34g ust. 3 pkt 5 i art. 34ga ust. 2;
4)
zasady udzielania finansowania, o którym mowa w art. 34ga ust. 2a, oraz zwrotu Bankowi Gospodarstwa Krajowego środków własnych, o których mowa w art. 34ga ust. 2a, wraz z wynagrodzeniem z tytułu tego finansowania.