[Określenie maksymalnej wysokości udzielanych poręczeń i gwarancji] - Art. 31. - Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb... - Dz.U.2022.1613 t.j. - OpenLEX

Art. 31. - [Określenie maksymalnej wysokości udzielanych poręczeń i gwarancji] - Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1613 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
Art.  31.  [Określenie maksymalnej wysokości udzielanych poręczeń i gwarancji]
1. 
Łączną kwotę, do wysokości której mogą być udzielane przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancje, określa ustawa budżetowa, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
Kwota, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa udzielonych na wykonanie zobowiązań objętych już poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa, w zakresie, w jakim nie powoduje to zwiększenia zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.