Art. 27. - [Przeznaczenie środków uzyskanych ze zbycia akcji lub udziałów składających się na zasób] - Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.926 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2023 r.
Art.  27.  [Przeznaczenie środków uzyskanych ze zbycia akcji lub udziałów składających się na zasób]

Środki uzyskane ze zbycia akcji (udziałów) składających się na zasób mogą być przeznaczone jedynie na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa.