[Udział banku-reprezentanta obligatariuszy w wykonaniu zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji]... - Dz.U.2022.1613 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - [Udział banku-reprezentanta obligatariuszy w wykonaniu zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji] - Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1613 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r. do: 28 lutego 2023 r.
Art.  17.  [Udział banku-reprezentanta obligatariuszy w wykonaniu zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji]
1. 
W przypadku gdy liczba podmiotów, do których jest kierowana propozycja nabycia obligacji objętych poręczeniem lub gwarancją, jest wyższa niż 15, wykonanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji następuje na wniosek i za pośrednictwem banku-reprezentanta w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach.
2. 
Bank-reprezentant jest obowiązany do składania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oświadczeń oraz zawiadomień, o których mowa odpowiednio w art. 83 ust. 1 pkt 3 oraz w art. 83 ust. 1 pkt 4 i art. 84 ust. 1 ustawy o obligacjach.