Poprawki do Załączników I, IV i VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r. Londyn.2021.06.17.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2211

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 października 2022 r.

POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKÓW I, IV I VI
z dnia 17 czerwca 2021 r.
do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r.,

przyjęte w Londynie dnia 17 czerwca 2021 r.

Przekład

REZOLUCJA MEPC.328(76)

POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKA DO PROTOKOŁU Z 1997 R. UZUPEŁNIAJĄCEGO MIĘDZYNARODOWĄ KONWENCJĘ O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI Z 1973 R., ZMODYFIKOWANĄ PRZYNALEŻNYM DO NIEJ PROTOKOŁEM Z 1978 R.

Zmieniony Załącznik VI z 2021 r. do Konwencji MARPOL

KOMITET OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO,

PRZYWOŁUJĄC art. 38 lit. a) Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej w sprawie funkcji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego ("Komitet") nadanych mu na mocy międzynarodowych konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki i kontroli tego zanieczyszczania, PRZYWOŁUJĄC TAKŻE art. 16 Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki z 1973 r., zmodyfikowanej przynależnymi do niej Protokołami z 1978 r. i 1997 r. (Konwencja MARPOL), który precyzuje procedurę wprowadzania poprawek oraz powierza odpowiedniemu organowi Organizacji funkcję rozpatrywania i przyjmowania poprawek do niej, PRZYPOMINAJĄC PONADTO, że Komitet na swojej siedemdziesiątej drugiej sesji przyjął rezolucję MEPC.304(72) dotyczącą Wstępnej strategii IMO w sprawie redukcji emisji GHG ze statków,

PO ROZWAŻENIU, podczas siedemdziesiątej szóstej sesji, poprawek zaproponowanych do Załącznika VI do Konwencji MARPOL dotyczących obowiązkowych środków technicznych i eksploatacyjnych ukierunkowanych na zmniejszenie emisyjności żeglugi międzynarodowej i zwolnienie bezzałogowych barek bez własnego napędu (UNSP) z określonych wymagań przeglądowych i certyfikacyjnych, które to poprawki zostały rozpowszechnione zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. a) Konwencji MARPOL, PO ROZWAŻENIU TAKŻE, podczas siedemdziesiątej szóstej sesji, kompleksowej oceny wpływu proponowanych poprawek do Załącznika VI do Konwencji MARPOL na państwa, w tym na kraje rozwijające się, w szczególności na kraje najsłabiej rozwinięte (LDC) i małe rozwijające się państwa wyspiarskie (SIDS),

1 PRZYJMUJE, zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. d) Konwencji MARPOL, poprawki do Załącznika VI do Konwencji MARPOL, których treść przedstawiono w załączniku-do niniejszej rezolucji;

2 WSKAZUJE, zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. f) ppkt (iii) Konwencji MARPOL, że poprawki te zostaną uznane za zaakceptowane w dniu 1 maja 2022 r., chyba że przed tym dniem co najmniej jedna trzecia Stron lub Strony posiadające floty handlowe stanowiące łącznie nie mniej niż 50 procent pojemności brutto światowej floty handlowej zgłoszą Organizacji swój sprzeciw wobec tych poprawek;

3 ZAPRASZA Strony do odnotowania, że zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. g) ppkt (ii) Konwencji MARPOL wspomniane poprawki wchodzą w życie w dniu 1 listopada 2022 r. po ich akceptacji zgodnie z ust. 2 powyżej;

4 ZACHĘCA RÓWNIEŻ Strony do rozważenia I jak najszybszego zainicjowania opracowania Kodeksu Intensywności Węgla;

5 ZAPRASZA Organizację, mając na uwadze klauzule przeglądu przewidziane w prawidłach 25.3 i 28.11 Załącznika VI do Konwencji MARPOL, do możliwie najszybszego rozpoczęcia odpowiednich przeglądów;

6 ZAPRASZA PONADTO Organizację do stałego przeglądu wpływu, jaki na państwa wywierają wyżej wymienione poprawki do Załącznika VI do Konwencji MARPOL, zwracając szczególną uwagę na potrzeby państw krajów rozwijających się, zwłaszcza LDCs i SIDS, tak aby można było dokonać wszelkich niezbędnych dostosowań;

7 ZGADZA SIĘ, że należy wyciągnąć wnioski z kompleksowej oceny wpływu poprawek do Załącznika VI do Konwencji MARPOL, aby poprawić procedurę przeprowadzania przyszłych ocen wpływu, uwzględniając Procedurę oceny wpływu na państwa proponowanych środków (MEPC.l/Clrc.885) oraz zakres wymagań i obowiązków dla oceny wpływu środka krótkoterminowego;

8 ZACHĘCA Strony do rozważenia wcześniejszego przyjęcia załączonych poprawek;

9 ZWRACA SIĘ do Sekretarza Generalnego, aby zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. e) Konwencji MARPOL przekazał wszystkim Stronom Konwencji MARPOL, uwierzytelnione kopie niniejszej rezolucji oraz treść poprawek zawartych w Załączniku VI do Konwencji MARPOL;

10 ZWRACA SIĘ PONADTO do Sekretarza Generalnego, aby przekazał Członkom Organizacji, niebędącym Stronami Konwencji MARPOL, kopie niniejszej rezolucji oraz załącznika do niej.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK VI DO KONWENCJI MARPOL

ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK DO MIĘDZYNARODOWEGO ŚWIADECTWA O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU POWIETRZA (ŚWIADECTWO IAPP)

ZAŁĄCZNIK

POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKA I DO KONWENCJI MARPOL (Zwolnienie barek UNSP z niektórych wymagań dotyczących przeglądów i certyfikacji)