Poprawki do Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r. Rezolucja Leg.1(82).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.155.962

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 listopada 2003 r.

POPRAWKI DO PROTOKOŁU
sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami,
sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r.

Rezolucja Leg.1(82)

(przyjęta 18 października 2000)

Przyjęcie poprawek do kwot limitów określonych w protokole z 1992 roku w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami z roku 1969

KOMITET PRAWNY podczas osiemdziesiątej drugiej sesji:

ODWOŁUJĄC SIĘ DO artykułu 33(b) Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej (zwanej dalej Konwencją IMO), biorąc pod uwagę funkcje Komitetu,

MAJĄC NA WZGLĘDZIE artykuł 36 Konwencji IMO biorąc pod uwagę zasady rządzące procedurami podczas wykonywania funkcji nałożonych przez lub na podstawie międzynarodowych konwencji lub instrumentów,

ODWOŁUJĄC SIĘ TAKŻE do artykułu 15 Protokołu z 1992 roku w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami (zwanym dalej Protokołem z 1992 roku do Konwencji CLC), biorąc pod uwagę procedury zmiany kwot limitów określonych w artykule 6(1) Protokołu z 1992 roku do Konwencji CLC,

UWZGLĘDNIAJĄC poprawki odnośnie kwot limitów zaproponowane i przekazane do informacji zgodnie z artykułem 15(1) i (2) Protokołu z 1992 roku do Konwencji CLC,

1.
PRZYJMUJE zgodnie z artykułem 15(4) Protokołu z 1992 roku do Konwencji CLC, znajdujące się w załączniku do niniejszej rezolucji, poprawki do kwot limitów określonych w artykule 6(1) Protokołu z 1992 roku do Konwencji CLC;
2.
OKREŚLA, zgodnie z artykułem 15(7) Protokołu z 1992 roku do Konwencji CLC, iż poprawki zostaną uznane za przyjęte w dniu 1 maja 2002 roku, o ile przed tą datą, nie mniej niż jedna czwarta Państw, będących Umawiającymi się Państwami, w dniu przyjęcia niniejszych poprawek (czyli dnia 18 października 2000 roku) nie zakomunikuje Organizacji, że nie zgadza się z niniejszymi poprawkami;
3.
OKREŚLA TAKŻE, że zgodnie z artykułem 15(8) Protokołu z 1992 roku do Konwencji CLC, niniejsze poprawki uznane za przyjęte zgodnie z powyższym ustępem 2. wejdą w życie 1 listopada 2003 roku;
4.
UPRASZA Sekretarza Generalnego, zgodnie z artykułem 15(7) i 17(2)(v) Protokołu z 1992 roku do Konwencji CLC, o przekazanie poświadczonych kopii niniejszej rezolucji wraz z poprawkami zawartymi w Załączniku wszystkim Państwom, które podpisały lub przystąpiły do Protokołu z 1992 roku do Konwencji CLC; oraz
5.
UPRASZA TAKŻE Sekretarza Generalnego o przekazanie kopii niniejszej rezolucji oraz załącznika Członkom Organizacji, którzy nie podpisali lub nie przystąpili do Protokołu z 1992 roku do Konwencji CLC.

ZAŁĄCZNIK 

POPRAWKI DO KWOT LIMITÓW OKREŚLONYCH W PROTOKOLE Z 1992 ROKU W SPRAWIE ZMIANY MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI O ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA SZKODY SPOWODOWANE ZANIECZYSZCZENIEM OLEJAMI Z ROKU 1969

Artykuł 6(1) Protokołu z 1992 roku do Konwencji CLC zmienia się następująco:

wyrażenie "3 miliony jednostek obliczeniowych" zastępuje się wyrażeniem "4,510,000 jednostek obliczeniowych";

wyrażenie "420 jednostek obliczeniowych" zastępuje się wyrażeniem "631 jednostek obliczeniowych"; oraz

wyrażenie "59.7 milionów jednostek obliczeniowych" zastępuje się wyrażeniem "89,770,000 jednostek obliczeniowych".