Poprawka do Porozumienia o ochronie populacji europejskich nietoperzy, sporządzonego w Londynie dnia 4 grudnia 1991 r. (Poprawka przyjęta na trzecim spotkaniu Stron Porozumienia. Bristol.2000.07.24-26).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.208.1605

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 sierpnia 2009 r.

POPRAWKA
do Porozumienia o ochronie populacji europejskich nietoperzy, sporządzonego w Londynie dnia 4 grudnia 1991 r.
(Poprawka przyjęta na trzecim spotkaniu Stron Porozumienia w Bristolu w dniach 24-26 lipca 2000 r.)

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Na trzecim spotkaniu Stron Porozumienia w Bristolu w dniach 24-26 lipca 2000 r. została przyjęta Poprawka do Porozumienia o ochronie populacji europejskich nietoperzy, sporządzonego w Londynie dnia 4 grudnia 1991 r., w następującym brzmieniu:

Przekład

Poprawka do Porozumienia o ochronie populacji europejskich nietoperzy sporządzonego w Londynie dnia 4 grudnia 1991 r. (Poprawka przyjęta na trzecim spotkaniu Stron Porozumienia w Bristolu w dniach 24-26 lipca 2000 r.)

Poprawka

A. Nazwa Porozumienia otrzymuje brzmienie:

"Porozumienie o ochronie populacji europejskich nietoperzy".

B. Dodanie do ostatniego akapitu preambuły wyrazów: "i pozaeuropejskich Państwach Strefy".

C. Artykuł I litera b) otrzymuje brzmienie:

"b) wyraz "nietoperze" oznacza populacje gatunku CHIROPTERA wymienione w załączniku 1 do niniejszego Porozumienia występujące w Europie i pozaeuropejskich Państwach Strefy".

D. Do Artykułu II dodaje się ustęp 5 w brzmieniu:

"5. Załączniki do niniejszego Porozumienia stanowią jego integralną część. Ilekroć mowa o Porozumieniu, rozumie się przez to także jego załączniki".

E. Do porozumienia dodaje się załącznik 1 w brzmieniu:

"Załącznik 1

Gatunki nietoperzy występujące w Europie, do których stosuje się niniejsze Porozumienie

Pteropodidae

Rousettus egyptiacus (Geoffroy, 1810)

Emballonuridae

Taphozous nudiventris (Cretzschmar, 1830)

Rhinolophidae

Rhinolophus blasii Peters, 1866

Rhinolophus euryale Blasius, 1853

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)

Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)

Barbastella leucomelas (Cretzschmar, 1830)

Eptesicus bottae (Peters, 1869)

Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839)

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)

Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)

Myotis blythii (Tomes, 1857)

Myotis brandrii (Eversmann, 1845)

Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837)

Myotis dasycneme (Boie, 1825)

Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)

Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)

Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

Myotis schaubi Kormos, 1934

Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)

Nyctalus noctula (Schreber, 1774)

Otonycteris hemprichii (Peters, 1859)

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)

Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)

Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825

Pipistrellus savii (Bonaparte, 1837)

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)

Plecotus austriacus (Fischer, 1829)

Vespertilio murinus Linnaeus, 1758

Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)

Molossidae

Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)".

Wejście Poprawki w życie

A. Artykuł VII ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Poprawka do porozumienia inna niż zmiana treści jego załączników zostanie przyjęta większością dwóch trzecich głosów Stron obecnych i głosujących oraz dla tych Stron, które ją przyjęły wejdzie w życie po 60 dniach od dnia złożenia piątego dokumentu przyjęcia tej zmiany u depozytariusza. Po tym terminie, poprawka wejdzie w życie w stosunku do Strony po upływie 30 dni od dnia złożenia u depozytariusza jej dokumentu przyjęcia poprawki",

ponadto dodaje się ustępy 5-7 w brzmieniu:

"5. Każdy dodatkowy załącznik i każda poprawka do załącznika zostaną przyjęte większością dwóch trzecich głosów Stron obecnych i głosujących oraz wejdą w życie dla wszystkich Stron sześćdziesiątego dnia od dnia ich przyjęcia przez Spotkanie Stron, za wyjątkiem Stron, które wniosły zastrzeżenie zgodnie z ustępem 6 niniejszego Artykułu.

6. W okresie 60 dni, o którym mowa w ustępie 5 niniejszego Artykułu, każda ze Stron może wnieść zastrzeżenie w formie pisemnej do depozytariusza dotyczące dodatkowego załącznika lub poprawki do załącznika. Takie zastrzeżenie może być w dowolnym czasie wycofane pisemnym zawiadomieniem złożonym u depozytariusza, a po tym ów dodatkowy załącznik lub poprawka wejdą w życie dla tej Strony sześćdziesiątego dnia od dnia wycofania zastrzeżenia.

7. Każde Państwo, które po wejściu w życie poprawki zostało Stroną porozumienia, jeżeli Państwo to nie wyraziło odmiennego zamiaru:

(a) będzie uważane za Stronę zmienionego porozumienia; oraz

(b) będzie uważane za, Stronę niezmienionego porozumienia w stosunku do każdej Strony niezwiązanej poprawką."

Po zaznajomieniu się z powyższą poprawką, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

- będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 11 maja 2009 r.