Poprawka do Porozumienia o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego. Esbjerg.2003.08.22.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.198.1524

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 lipca 2009 r.

POPRAWKA DO POROZUMIENIA
o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego,
sporządzona w Esbjerg dnia 22 sierpnia 2003 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 22 sierpnia 2003 r. została sporządzona w Esbjerg Poprawka do Porozumienia o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego, w następującym brzmieniu:

Przekład

Poprawka do Porozumienia o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego sporządzona w Esbjerg dnia 22 sierpnia 2003 r.

Poprawka

A. Artykuł 1 ustęp 2 litera b otrzymuje następujące brzmienie:

"b) Obszar Porozumienia oznacza środowisko morskie Bałtyku i Morza Północnego oraz przyległego obszaru Północno-Wschodniego Atlantyku, ograniczone wybrzeżami Zatoki Botnickiej i Fińskiej, od południowego wschodu 36° szerokości północnej, tam gdzie linia tej szerokości dochodzi do linii łączącej latarnie morskie na Przylądku St. Vincent (Portugalia) i w Casablance (Maroko); od południowego zachodu 36° szerokości północnej i 15° długości zachodniej, od północnego zachodu 15° długości zachodniej i linią pociągniętą przez następujące punkty: 59° szerokości północnej/15° długości zachodniej, 60° szerokości północnej/5° długości zachodniej, 61° szerokości północnej/4° długości zachodniej i 62° szerokości północnej/3° długości zachodniej, a od północy przez 62° szerokości północnej, z włączeniem cieśnin Kattegat, Sund i Bełtów.";

B. Tytuł Porozumienia otrzymuje brzmienie:

"Porozumienie o ochronie małych waleni Bałtyku, Północno-Wschodniego Atlantyku, Morza Irlandzkiego i Północnego".

Wejście Poprawki w życie

A. W artykule 6 ustęp 5 dodaje się nowy punkt 4 w brzmieniu:

"4. Każde Państwo, stanie się Stronę Porozumienia po wejściu w życie Poprawki, jeśli Państwo to nie wyrazi innego zamiaru:

a) będzie uważane za Stroną zmienionego Porozumienia; i

b) będzie uważane za Stronę niezmienionego Porozumienia w odniesieniu do każdej Strony, która nie przyjęła Poprawki."

Po zaznajomieniu się z powyższą poprawką, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

- Rzeczpospolita Polska postanawia przystąpić do tej poprawki,

- będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 10 czerwca 2009 r.