Popieranie ruchu inwestycyjnego na obszarze województw wschodnich. - Dz.U.1936.88.614 - OpenLEX

Popieranie ruchu inwestycyjnego na obszarze województw wschodnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.88.614

Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 1936 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 25 listopada 1936 r.
o popieraniu ruchu inwestycyjnego na obszarze województw wschodnich.

Na podstawie art. 55 ust. (1) ustawy konstytucyjnej i art. 1 pkt a) ustawy z dnia 2 lipca 1936 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów (Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 363) postanawiam co następuje:

Osobom fizycznym i prawnym, prowadzącym prawidłowe księgi w rozumieniu art. 81 ordynacji podatkowej (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 14, poz. 134), które na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego, wileńskiego i wołyńskiego oraz powiatów: bielskiego, grodzieńskiego, sokólskiego i wołkowyskiego w województwie białostockim:

a)
założą nowe przedsiębiorstwa przemysłowe, żeglugi śródlądowej, chłodni lub elewatorów, bądź też przedsiębiorstwa takie już istniejące ulepszą lub powiększą,
b)
przeprowadzą ulepszenia w gospodarstwach rolnych, -

przyznaje się ulgi w podatku dochodowym na zasadach określonych w artykułach następnych.

Ulgi będą udzielane przez potrącenie z dochodu podlegającego opodatkowaniu według działu I ustawy o państwowym podatku dochodowym (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 2, poz. 6) kosztów:

a)
o ile chodzi o osoby wymienione w art. 1 lit. a) - wzniesienia nowych budynków przemysłowych oraz budynków przeznaczonych na chłodnie i elewatory, dobudowy do budynków takich już istniejących, nabycia i zainstalowania nowych maszyn i urządzeń oraz rozszerzenia lub ulepszenia urządzeń już istniejących,
b)
o ile chodzi o osoby wymienione w art. 1 lit. b) - wzniesienia nowych budynków gospodarczych, nabycia nowych maszyn rolniczych, przeprowadzenia melioracji terenowych oraz zagospodarowania łąk i pastwisk, -

jeżeli te inwestycje zostaną dokonane w okresie od dnia wejścia w życie dekretu niniejszego do dnia 31 grudnia 1939 r.

(1)
Potrącenie w myśl art. 2 może być dokonane z dochodu roku operacyjnego (obrotowego), w którym inwestycje zostały dokonane, oraz z dochodu następnych 4 lat. Potrącenie, zależnie od woli osoby uprawnionej, może być dokonane albo w jednym roku albo w dwu lub więcej latach z wymienionych 5 lat.
(2)
Pozostały po potrąceniu dochód podlega opodatkowaniu według tej stopy procentowej, jaka przypadnie od osiągniętego dochodu bez potrąceń przewidzianych w art. 2.

Ulgi przewidziane w art. 2 stosuje się przy wymiarze podatku dochodowego na wniosek osoby uprawnionej, złożony w zeznaniu o dochodzie podatkowym. Osoba ta winna dołączyć do zeznania o dochodzie zestawienie dokonanych inwestycji oraz ich kosztów.

Upoważnia się Ministra Skarbu do udzielania posiadaczom gospodarstw rolnych, opłacającym podatek gruntowy w wysokości nie przekraczającej 100 zł i nie prowadzącym prawidłowych ksiąg w rozumieniu art. 81 ordynacji podatkowej (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 14, poz. 134), - ulg w podatku dochodowym z tytułu poczynionych inwestycji oraz określania warunków, pod jakimi ulgi te będą przyznawane.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrowi Skarbu.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.