Art. 35. - Popieranie melioracyj wodnych dla potrzeb rolnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.64.428

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 1939 r.
Art.  35.

Nie stosuje się przepisów art. 32-34 do gruntów, na których roboty melioracyjne zostały rozpoczęte po zamieszczeniu tych gruntów w wykazie imiennym obszarów, poddanych przymusowemu wykupowi, lub po wydaniu decyzji wojewody co do nałożenia na te grunty obowiązku rozparcelowania w związku z postępowaniem scaleniowym.